فرم طرح درسِ  دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

نام و نام خانوادگي مدرس:حسن غفوری

پست الکترونیک مدرس : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس:

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: تبدیل انرژی کارشناسی ارشد

گروه آموزشی:  مکانیک

نام و نام خانوادگی مدیر گروه : شهروز شمس

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    ...........3.....  واحد    ،        عملي    ................ واحد

سال تحصيلي :  ... 98-99...                   .نيمسال اول                   نيمسال دوم                                ترم تابستاني

روز و ساعت تشکیل کلاس:  پنج شنبه  8:30-11:30

·         اهداف كلي درس:

 

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:14 نمره

میان ترم: 4 نمره

تکالیف: 1 نمره

فعالیت کلاسی:

پروژه: 1 نمره

حضور مستمر:

       

منابع :

1-      Anderson J.D.Jr., Computational fluid dynamics-The basics with applications

2-      A. Hoffmann, Computational Fluid Dynamics

3-       جزوه درسی

 

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

نحوه ارزشیابی – معرفی منابع-  مقدمه ای  بر CFD

2

معادلات حاکم  بر دینامیک سیالات

3

معادلات بقایی وغیر بقایی پیوستگی

4

معادلات بقایی وغیر بقایی اندازه حرکت

5

معادلات بقایی وغیر بقایی انرژی

6

معادلات حاکم  بر جریانهای لزج وغیر لزج

7

فرم کلی معادلات حاکم  بر دینامیک سیالات  برای CFD

8

ارزیابی و امتحان میان ترم

9

دسته بندی وشناخت معادلات دیفرانسیل PDE

10

بررسی معادلات  دیفرانسل مرتبه دوم  PDE

11

دستگاه معادلات مرتبه اول

12

فرمول بندی روش تفاضل محدود FDM

13

 ادامه فرمول بندی روش تفاضل محدود FDM

14

تفاضل محدود به کمک چند جمله ای ها

15

مثالها و تمرین کاربردی، مرور مطالب و رفع اشکال

16

امتحان پایانترم

توضیحات :

 

             

 

فرم طرح درسِ آزمایشگاه عملگرها

نام و نام خانوادگي مدرس:حسن غفوری

پست الکترونیک مدرس : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس:

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: ابزار دقیق کارشناسی

گروه آموزشی:  مکانیک

نام و نام خانوادگی مدیر گروه : شهروز شمس

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    ................  واحد    ،        عملي    ......1.......... واحد

سال تحصيلي :  ... 98-99...                   .نيمسال اول                   نيمسال دوم                                ترم تابستاني

روز و ساعت تشکیل کلاس:  یکشنبه  10:30-12:30

·         اهداف كلي درس:

 

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:14 نمره

میان ترم:

گزارش کار: 3 نمره

فعالیت کلاسی: 3 نمره

پروژه:

حضور مستمر:

       

منابع :

1-    Control valve hand book (Fisher)

2-      Basic operation and function of control valves

3-       جزوه درسی

4-       شیرهای صنعتی ( تالیف سید محمود سعیدی)

5-     شیرهای کنترل ( ترجمه مهندس شیر خورشیدیان)

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

نحوه ارزشیابی – معرفی منابع- آشنایی با نکات ایمنی در آزمایشگاه- بررسی جایگاه عملگرها در حلقه کنترل

2

آموزش عملی دسته بندی شیرها و کلاس شیرها

3

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده شیرها

4

باز و بسته کردن شیرهای کشویی ( دروازه ای) و شیرهای سماوری

5

باز و بسته کردن شیرهای دیافراگمی و شیرهای پروانه ای

6

باز و بسته کردن شیرهای کروی و شیرهای توپی

7

باز و بسته کردن شیرهای کنترل جهت اسپولی

8

باز و بسته کردن شیرهای  کنترل فشار و کنترل دبی

9

باز و بسته کردن عملگرهای سلونوئید، نیوماتیکی و دستی

10

آزمایش استفاده از شیر کنترل جهت 2/3 در مدارها

11

آزمایش استفاده از شیر کنترل جهت 2/ 5 با عملگر دستی در مدارها

12

آزمایش استفاده از شیرهای کنترل سرعت به روشهای  Meter Inو   Meter Out در مدارها

13

آزمایش استفاده از شیر کنترل جهت 2/ 5 با عملگر نیوماتیکی در مدارها

14

آزمایش استفاده از شیر کنترل جهت 2/ 5 با عملگر سلنوئیدی در مدارها

15

مرور مطالب و رفع اشکال

16

امتحان عملی

توضیحات :

 

             

 

فرم طرح درسِ آزمایشگاه هیدرولیک و نیوماتیک

نام و نام خانوادگي مدرس:حسن غفوری

پست الکترونیک مدرس : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس:

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: مکانیک کارشناسی

گروه آموزشی:  مکانیک

نام و نام خانوادگی مدیر گروه : شهروز شمس

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    ................  واحد    ،        عملي    ....1............ واحد

سال تحصيلي :  ... 98-99...                   .نيمسال اول                   نيمسال دوم                                ترم تابستاني

روز و ساعت تشکیل کلاس:  یکشنبه  8:30-10:30

·         اهداف كلي درس:

 

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:14 نمره

میان ترم:

گزارش کار: 3 نمره

فعالیت کلاسی: 3 نمره

پروژه:

حضور مستمر:

       

منابع :

1-    Peter Croser, Frank Ebel, Pneumatics -Basic Level, Festo

2-      D.Merkle, B.Schrader, M.Thomes, hydroulic- Basic Level, Festo

3-       جزوه درسی

 

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

نحوه ارزشیابی – معرفی منابع- آشنایی با نکات ایمنی در آزمایشگاه- مقدمه ای  بر هیدرولیک و نیوماتیک

2

باز و بسته کردن پمپ های دنده ای

3

باز و بسته کردن پمپ های تیغه ای

4

باز و بسته کردن پمپ های پیستونی

5

باز و بسته کردن شیرهای کنترل جهت، کنترل فشار و کنترل دبی

6

آزمایش مدار تحریک جک پنوماتیکی توسط شیر 2/5

7

آزمایش مدار کنترل سرعت جک به روشهای  Meter Inو   Meter Out

8

آزمایش مدار حرکت رفت و برگشت توسط دو عدد شیر 2/3

9

آزمایش مدار تحریک جک پنوماتیکی توسط دو عدد شیر 2/3 ویک عدد شیر 2/5 تحریک پنوماتیکی

10

آزمایش مدار تحریک جک پنوماتیکی توسط  شیر 2/3 ویک عدد شیر 2/5 تحریک پنوماتیکی به صورت لحظه ای

11

آزمایش  مدار تحریک دو عدد  جک پنوماتیکی به صورت یکی پس از از دیگری

12

آزمایش  مدار تحریک دو عدد  جک پنوماتیکی به صورت یکی پس از از دیگری ( روش دوم)

13

آزمایش  مدار حفاضت از دو دست ( مدار گیوتین)

14

آزمایش مدار ویبره

15

مرور مطالب و رفع اشکال

16

امتحان عملی

توضیحات :

 

             

 

 

فرم طرح درسِ عملگرها

نام و نام خانوادگي مدرس:حسن غفوری

پست الکترونیک مدرس : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس:

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: ابزار دقیق کارشناسی

گروه آموزشی:  مکانیک

نام و نام خانوادگی مدیر گروه : شهروز شمس

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    ...........3.....  واحد    ،        عملي    ................ واحد

سال تحصيلي :  ... 98-99...                   .نيمسال اول                   نيمسال دوم                                ترم تابستاني

روز و ساعت تشکیل کلاس:  سه شنبه  10:30-13:30

·         اهداف كلي درس:

 

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:14 نمره

میان ترم: 4 نمره

تکالیف: 1 نمره

فعالیت کلاسی:

پروژه: 1 نمره

حضور مستمر:

       

منابع :

1-    Control valve hand book (Fisher)

2-      Basic operation and function of control valves

3-       جزوه درسی

4-       شیرهای صنعتی ( تالیف سید محمود سعیدی)

5-     شیرهای کنترل ( ترجمه مهندس شیر خورشیدیان)

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

نحوه ارزشیابی – معرفی منابع- بررسی جایگاه عملگرها در حلقه کنترل

2

کاربرد شیرها، کلاس شیرها و دسته بندی شیرها

3

بررسی اجزای تشکیل دهنده شیرها  همراه با نمایش فیلم های آموزشی ( جلسه اول)

4

بررسی اجزای تشکیل دهنده شیرها  همراه با نمایش فیلم های آموزشی ( جلسه دوم)

5

اشنایی با و اصول کار شیرهای  OFF-ON و انواع آن همراه با نمایش فیلم های آموزشی ( جلسه اول)

6

اشنایی با و اصول کار شیرهای  OFF-ON و انواع آن همراه با نمایش فیلم های آموزشی ( جلسه دوم)

7

اشنایی با و اصول کار شیرهای  OFF-ON و انواع آن همراه با نمایش فیلم های آموزشی ( جلسه سوم)

8

ارزیابی و امتحان میان ترم

9

اشنایی با اصول کار شیرهای کنترل جهت

10

اشنایی با اصول کار شیرهای کنترل فشار

11

اشنایی با اصول کار شیرهای کنترل دبی

12

اشنایی با اصول کار عملگرها و انواع آن همراه با نمایش فیلم های آموزشی ( جلسه اول)

13

اشنایی با اصول کار عملگرها و انواع آن همراه با نمایش فیلم های آموزشی ( جلسه اول)

14

آشنایی با پدیده ضربه قوچ، کاویتاسیون، فلشینگ و خفگی

15

مثالها و تمرین کاربردی، مرور مطالب و رفع اشکال

16

امتحان پایانترم

توضیحات :

 

             

 

فرم طرح درسِ  هیدرولیک و نیوماتیک

نام و نام خانوادگي مدرس:حسن غفوری

پست الکترونیک مدرس : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس:

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: مکانیک کارشناسی

گروه آموزشی:  مکانیک

نام و نام خانوادگی مدیر گروه : شهروز شمس

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    ...........2.....  واحد    ،        عملي    ................ واحد

سال تحصيلي :  ... 98-99...                   .نيمسال اول                   نيمسال دوم                                ترم تابستاني

روز و ساعت تشکیل کلاس:  سه شنبه  8:30-10:30

·         اهداف كلي درس:

 

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:14 نمره

میان ترم: 4 نمره

تکالیف: 1 نمره

فعالیت کلاسی:

پروژه: 1 نمره

حضور مستمر:

       

منابع :

1-    Peter Croser, Frank Ebel, Pneumatics -Basic Level, Festo

2-      D.Merkle, B.Schrader, M.Thomes, hydroulic- Basic Level, Festo

3-       جزوه درسی

 

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

نحوه ارزشیابی – معرفی منابع-  مقدمه ای  بر هیدرولیک و نیوماتیک

2

تعاریف فشار، دبی، ویسکوزیته و قوانین پاسگال

3

اشنایی با پمپهای جابجایی معین و نامعین – پمپ های جابجایی ثابت و متعییر

4

اشنایی با اصول کار پمپ های دنده ای

5

اشنایی با اصول کار پمپ های تیغه ای

6

اشنایی با اصول کار پمپ های پیستونی

7

محاسبات مربوط به پمپها

8

ارزیابی و امتحان میان ترم

9

اشنایی با اصول کار شیرهای کنترل جهت

10

اشنایی با اصول کار شیرهای کنترل فشار ( جلسه اول)

11

اشنایی با اصول کار شیرهای کنترل فشار( جلسه دوم)

12

اشنایی با اصول کار شیرهای کنترل دبی

13

اشنایی با اصول کار سیلندرها

14

اشنایی با اصول کار هیدروموتورها

15

مثالها و تمرین کاربردی، مرور مطالب و رفع اشکال

16

امتحان پایانترم

توضیحات :