فرم طرح درسِ جوشکاری  پیشرفته

نام و نام خانوادگي مدرس: اقای محمد رزازی

پست الکترونیک مدرس

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس:  جوشکاری پیشرفته

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: کارشناسی  ارشد

گروه آموزشی: مهندسی مواد

نام و نام خانوادگی مدیر گروه :  اقای دکتر شمس

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    3................  واحد    ،        عملي    ................ واحد

سال تحصيلي :  .....98-99.   .نيمسال اول                        نيمسال دوم                          ترم تابستاني

روز و ساعت تشکیل کلاس:  پنجشنبه 11:45-10:15  و 12.45-14.15

·         اهداف كلي درس: آشنایی با  انواع روشهای پیشرفته جوشکاری

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:14

میان ترم:6

تکالیف:1

فعالیت کلاسی:.1

پروژه:

حضور مستمر:

       

منابع : ه کتاب های زیر در بازار موجود است

جوشکاری پیشرفته از دکتر حشمت دهکردی

متالورژی  وتکنوولوژی جوشکاری پیشرفته محمد رزازی

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

یاد آوری تکنولوژی و جوشکاری های قوس الکتریکی و......

2

مروری بر درسهای روش تحفیف و درس سمینار و چگونگی نوشتن پاور پوینت و روش ارائه

3

جوشکاری پرتو الکترونی اصول کار آن-نحوه استفاده و کاربرد آن و مزایا و معایب آن

4

جوشکاری پرتو لیزر –انواع لیزر –معایب و مزایای این روش و...

5

جوشکاری آلتراسونیک-مزایا و معایب- کاربرد ها-مکانیزم های فرآیند و تنوع فرآیند

6

ادامه جوشکاری آلتراسونیک-تجهیز و پارامتر های فرآیند-جوش های میکرو الکترونیک-کنترل فرآیند و....

7

کوئیز و ارائه سمینار روش های فوق تو سط دانشجویان

8

جوشکاری هیدروژن اتمی-پارامتر های موثر بر این روش-روش ایجاد قوس و...

9

جوشکاری انفجاری-صفحات فرآیند این روش-هندسه فرایند ترتیب انجام این روش و کاربدر آن در صنعت

10

جوشکاری القایی- -معایب و مزایای این روش-کاریرد ان و انواع روش های ان

11

کوئیز و ارائه سمینار ردیف 8و9و10 توسط دانشجویان

12

جوشکاری ترمیتمخلوط های ترمیت و نحوه بارگذاری و....

13

 جوشکاری گاز الکترونی- اصول کار آن-تجهیزان لازم آن و....

14

جوشکاری سرد و تکنولوژی آن و......

15

جوشکاری قوس پلاسما و جوش پلاستیک

16

امتحان میانترم و رفع اشکال

توضیحات :

 

             

 

فرم طرح درسِ  انجماد پیشرفته

نام و نام خانوادگي مدرس: اقای محمد رزازی

پست الکترونیک مدرس

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس: 

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: کارشناسی  ارشد

گروه آموزشی: مهندسی مواد

نام و نام خانوادگی مدیر گروه :  اقای دکتر شمس

clip_image001.pngclip_image002.pngنوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    3................  واحد    ،        عملي    ................ واحد

clip_image003.pngclip_image004.pngclip_image005.pngclip_image003.pngسال تحصيلي :  .....98-99.   .نيمسال اول                        نيمسال دوم                          ترم تابستاني

روز و ساعت تشکیل کلاس:  پنجشنبه 8:30-11

  • اهداف كلي درس: مطا لعه ساختمان مایعات و روابط ترمودینامیکی در انجماد

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:14

میان ترم:6

تکالیف:1

فعالیت کلاسی:.1

پروژه:

حضور مستمر:

       

1-Solidifiction W.Kurz

2-The solidification of Metals A.ohno

3-جزوه انجماد پیشرفته

 

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

بررسی دیاگرام های تعادلی- جوانه زنی

2

رشد کریستال ها در تحول انجماد

3

انجماد آلیاز های تک فاز با جبهه انجماد هموار

4

کریستالو گرافی رشد دندریت ها-خصوصیات کلی رشد دندریت ها

5

بررسی فرآیند های نیمه جامد

6

اثر سرعت رشد در تعییر غلظت جامد

7

کوئیز و ارائه سمینار روش های فوق تو سط دانشجویان

8

فوق تبریه ترکیبی

9

ساختمان رشد در محلولهای جامد

10

جدایش

11

کوئیز و ارائه سمینار ردیف 8و9و10 توسط دانشجویان

12

سیالیت

13

بررسی  ومشخصات یک جوانه زنی خوب- جوانه زنی دینامیکی

14

روش تکثیر کریستال و تک کریستال

15

انجماد فلزات خالصو آلیاژهای تک فازی

16

امتحان میانترم و رفع اشکال

توضیحات :

 

             

 

فرم طرح درسِ روش های پیشرفته مطالعه مواد

نام و نام خانوادگي مدرس: اقای محمد رزازی

پست الکترونیک مدرس

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس:  روش های پیشرفته مطالعه مواد

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: کارشناسی  ارشد

گروه آموزشی: مهندسی مواد

نام و نام خانوادگی مدیر گروه :  اقای دکتر شمس

clip_image001.pngclip_image002.pngنوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    3................  واحد    ،        عملي    ................ واحد

clip_image003.pngclip_image004.pngclip_image005.pngclip_image003.pngسال تحصيلي :  .....98-99.   .نيمسال اول                        نيمسال دوم                          ترم تابستاني

روز و ساعت تشکیل کلاس:  پنجشنبه 14-16

  • اهداف كلي درس: آشنایی با  انواع روشهای مطالعه مواد

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:14

میان ترم:6

تکالیف:1

فعالیت کلاسی:.1

پروژه:

حضور مستمر:

       

1-Tem of Meterial atoms

2-Metals hand book

3-جزوه روش های پیشرفته مواد

 

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

تفاوت روش های SEM-TEM

2

مروری بر درسهای روش تحفیف و درس سمینار و چگونگی نوشتن پاور پوینت و روش ارائه

3

مواد- هدف مطالعه –مواد مورد مطالعه –آنالیز مواد توسط آزمایشهای غیر مخرب

4

نگاهی به اشعه ایکس و نحوه تولید و کاربردآن

5

بکار گیری و شناسایی –ضریب جذب جرمی و...اشعه ایکس

6

میزان کمترین و بیشترین جذب این اشعه نظریه تامسون

7

کوئیز و ارائه سمینار روش های فوق تو سط دانشجویان

8

مبانی و کاربرد اشعه ایکس- شدت اشعه-مقایسه دیفراکسیون وانعکاس

9

روش های دیفراکسیون-و برسی و مقایسه آنها با هم

10

عوامل موثر در شبکه کریستالی تحت تابش وبررسی طول موج اشعه الکترونی

11

کوئیز و ارائه سمینار ردیف 8و9و10 توسط دانشجویان

12

بررسی نکات مورد توجه در استفاده ازاشعه الکترونی- بکار گیری آن و...

13

میکروسکوپ الکترونی SEM

14

میکروسکوپ TEM

15

نحوه آماده سازی نمونه در میکروسکوپ های TEM

16

امتحان میانترم و رفع اشکال

توضیحات :