اعضای هیأت علمی دانشگاه - گروه مواد

 • استاد یار
  گروه مواد
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیک:  h.paydar@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • استادیار
  گروه مواد
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیک :h.nazemi@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
   
 • مربی
  گروه مواد
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیک: rfalahiyan@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • مربی
  گروه مواد
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیکی :     nasohiyannosohiyan@gmail.com   ---  s.nosohiyan@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • استاد یار
  گروه مواد
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیکی : a.saadat@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • استاد یار
  گروه مواد
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیکی : m.razazi@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • استاد یار
  گروه مواد
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
   پست الکترونیک : m.khanzadeh@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • مربی
  گروه مواد
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیک : m.mahmodi@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294