فرم طرح درسِ تاسیسات الکتریکی.(نام کامل درس بر مبنای ابلاغ اساتید) تاسیسات الکتریکی

نام و نام خانوادگي مدرس: اقای دکتر علی ثقفی نیا

پست الکترونیک مدرس :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی: 2111

پیشنیاز درس: تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: کارشناسی برق

گروه آموزشی: برق

نام و نام خانوادگی مدیر گروه :  اقای دکتر نوابی فر

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    3................  واحد    ،        عملي    ................ واحد

سال تحصيلي :  .....98-99.   .نيمسال اول                        نيمسال دوم                          ترم تابستاني

روز و ساعت تشکیل کلاس:  سه شنبه 8:30-10:45

·         اهداف كلي درس: آشنایی با مهندسی  تاسیسات الکتریکی

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:14

میان ترم:4

تکالیف:1

فعالیت کلاسی:.1

پروژه:

حضور مستمر:

       

منابع :   ترجمه کتاب های زیر در بازار موجود است

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

توضیحات :

 

             

 

 فرم طرح درسِ  سیستم توزیع انرژی .(نام کامل درس بر مبنای ابلاغ اساتید) سیستم توزیع انرژی

نام و نام خانوادگي مدرس: اقای دکتر علی ثقفی نیا

پست الکترونیک مدرس: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس: مدارهای الکتریکی 2

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: کارشناسی ارشد برق

گروه آموزشی: برق

نام و نام خانوادگی مدیر گروه :  اقای دکتر نوابی فر

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    3................  واحد    ،        عملي    ................ واحد

سال تحصيلي :  .....98-99.   .نيمسال اول                        نيمسال دوم                          ترم تابستاني

روز و ساعت تشکیل کلاس:  پنج شنبه 8:30-10:45

·         اهداف كلي درس: آشنایی با  مدارهای مغناطیسی،اصول  تبدیل انرژی الکترو مکانیکی، اصول  ماشین های جریان مستقیم DC

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:14

میان ترم:.

تکالیف:1

فعالیت کلاسی:.1

پروژه:4

حضور مستمر:

       

منابع :   ترجمه کتاب های زیر در بازار موجود است

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

مدارهای مغناطیسی: مشخصه ماد فرو مغناطیس،مدارهای مغناطیسی با تحریک DC

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

توضیحات :

 

             

 

 فرم طرح درسِ کنترل محرکه های الکتریکی.(نام کامل درس بر مبنای ابلاغ اساتید) کنترل محرکه های الکتریکی

نام و نام خانوادگي مدرس: اقای دکتر علی ثقفی نیا

پست الکترونیک مدرس :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی: 2111

پیشنیاز درس: تئوری جامع ماشین های الکتریکی ، الکترونیک قدرت 1

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: کارشناسی برق

گروه آموزشی: برق

نام و نام خانوادگی مدیر گروه :  اقای دکتر نوابی فر

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    3................  واحد    ،        عملي    ................ واحد

سال تحصيلي :  .....98-99.   .نيمسال اول                        نيمسال دوم                          ترم تابستاني

روز و ساعت تشکیل کلاس:  سه شنبه 8:30-10:45

·         اهداف كلي درس:

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:12

میان ترم:-

تکالیف:2

فعالیت کلاسی:.1

پروژه:5

حضور مستمر:

       

منابع :   ترجمه کتاب های زیر در بازار موجود است

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

کنترل برداری

11

کنترل برداری

12

کنترل مستقیم گشتاور

13

 

14

 

15

 

16

 

توضیحات :

 

             

 

 فرم طرح درسِ  ماشین های الکتریکی 1.(نام کامل درس بر مبنای ابلاغ اساتید) ماشین های الکتریکی1

نام و نام خانوادگي مدرس: اقای دکتر علی ثقفی نیا

پست الکترونیک مدرس :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس: مدارهای الکتریکی 2

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: کارشناسی برق

گروه آموزشی: برق

نام و نام خانوادگی مدیر گروه :  اقای دکتر نوابی فر

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    3................  واحد    ،        عملي    ................ واحد

سال تحصيلي :  .....98-99.   .نيمسال اول                        نيمسال دوم                          ترم تابستاني

روز و ساعت تشکیل کلاس:  سه شنبه 8:30-10:45

·         اهداف كلي درس: آشنایی با  مدارهای مغناطیسی،اصول  تبدیل انرژی الکترو مکانیکی، اصول  ماشین های جریان مستقیم DC

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:14

میان ترم:4

تکالیف:1

فعالیت کلاسی:.1

پروژه:

حضور مستمر:

       

منابع :   ترجمه کتاب های زیر در بازار موجود است

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

مدارهای مغناطیسی: مشخصه ماد فرو مغناطیس،مدارهای مغناطیسی با تحریک DC

2

مدارهای مغناطیسی: مفاهیم نشت و فلو مغناطیسی با تحریک AC،تلفات فو کو و هسترزیس

3

مدارهای مغناطیسی: اصول اولیه ترانس تکفاز بی بار

4

اصول  تبدیل انرژی الکترو مکانیکی: انرژی در میدا مغناطیسی، مبدل های الکتریکی پیوسته و ناپیوسته

5

اصول  تبدیل انرژی الکترو مکانیکی: نیرو وگشتاور در سیستم های الکترو مغناطیسی

6

اصول  تبدیل انرژی الکترو مکانیکی: مبدل های الکترو غناطیسی یک و چند تحریکه

7

کلیات ماشین DC :ساختمان ،توزیع میدان در فاصله هوایی ناشی از تحریک روتور یا استاتور

8

کلیات ماشین DC : مشخصه مغناطیسی ماشین هایDC ، سیم پیچی آرمیچر

9

کلیات ماشین DC :  نیرو ی محرکه القا شده در آرمیچر، گشتاور الکترو مغناطیسی در ماشین های DC

10

ژنراتورهای DC: مشخصه های بی باری و بارداری انواع ژنراتورهای DC

11

ژنراتورهای DC: مشخصه های بی باری و بارداری انواع ژنراتورهای DC

12

ژنراتورهای DC: مشخصه های بی باری و بارداری انواع ژنراتورهای DC، عکس العمل آرمیچر

13

موتور های DC: مشخصه های انواع مختلف ماشین های DC

14

موتور های DC: مشخصه های انواع مختلف ماشین های DC ،راه اندازی موتورهای DC

15

موتور های DC:  تنظیم سرعت موتور های DC

16

موتور های DC: تلفات و راندمان ماشین های DC

توضیحات :