اعضای هیأت علمی دانشگاه - گروه برق

 • استاد یار
  گروه برق
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیک:e.esfandiari@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • استاد یار
  گروه برق
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیک : a.zaeri@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • استاد یار
  گروه برق
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیک : b.bahraminejad@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • دانشیار
  گروه برق
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیک :h.emami@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • مربی
  گروه برق
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیک :h.nazari@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • مربی
  گروه برق
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیکی :renteshari@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • استاد یار
  گروه برق
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیک:a.hashemi@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • مربی
  گروه برق
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیکی : a.janighorban@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • استاد یار
  گروه برق
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیک : a.saghafi@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • استاد یار
  گروه برق
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیکی :f.mesri@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451

 • مربی
  گروه برق
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیکی : m.forooghi@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • مربی
  گروه برق
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیکی :m.namnabat@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • دانشیار
  گروه برق
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیکی :ashourian@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • مربی
  گروه برق
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیک :ershadi@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • مربی
  گروه برق
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیکی :m.mollanoroozi@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294