طرح درس مهندسی اینترنت

نام و نام خانوادگي مدرس: فرداد

پست الکترونیک مدرس: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس: طراحی صفحات وب

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: کارشناسی کامپیوتر

گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر

نام و نام خانوادگی مدیر گروه :دکتر نوابی فر

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    .......2.........  واحد    ،        عملي    ........1........ واحد

سال تحصيلي : .نيمسال اول 98-99         

روز و ساعت تشکیل کلاس: دوشنبه 14:30- 16:45

·         اهداف كلي درس:

آشنایی با پروتکل های اینترنت و برنامه نویسی طراحی صفحات وب سمت سرویس گیرنده  و سرویس دهنده

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم: 14

میان ترم:

تکالیف: 2

فعالیت کلاسی: 1

پروژه: 2

حضور مستمر: 1

       

منابع : مهندسی اینترنت جعفرنژاد قمی

Wrox.Professional.JavaScript.for.Web.Developers.3rd.Edition.Jan.2012

 

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

Overview of client-side versus server-side scripting

2

Review of HTML and CSS

3

Review of HTML and CSS

4

The Core JavaScript Language -  Introduction to JavaScript

The Building Blocks: Data Types, Literals, and Variables

Expressions and Operators, Functions, Conditionals and Loops

5

Objects and Arrays, Working with Form and Images, Handling Events

6

Client-side Storage, Debugging and Error-handling

7

Quize & Assignment #1

8

The Document Object Model (DOM)- The DOM Trees and Nodes, Walking the DOM, Modifying the DOM (Appending, Copying, and Removing Nodes)

9

Event Handling and the DOM

10

JavaScript Libraries and Frameworks - jQuery Libraries, Design Patterns in jQuery, Dynamically Accessing and Manipulating Web Pages and Building

Web Applications with JavaScript and jQuery

11

JavaScript MVC Frameworks, Building Web Applications with Client-side JavaScript MVC Frameworks

12

Quize & Assignment #2

13

Full-stack JavaScript Web Development - Full-stack JavaScript Web

Development Concepts, Introduction to Back-end JavaScript Frameworks

14

End-to-end Web Development using, JavaScript Frameworks (e.g., MEAN

Framework), RESTful web services and APIs Development

15

Present Workhome

16

Present Workhome- Continue

توضیحات :

 

             

 

 طرح درس زبان های برنامه سازی

نام و نام خانوادگي مدرس: فرداد

پست الکترونیک مدرس: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس: برنامه نویسی

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: کارشناسی کامپیوتر

گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر

نام و نام خانوادگی مدیر گروه :دکتر نوابی فر

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    .......3.........  واحد    ،        عملي    ............... واحد

سال تحصيلي : .نيمسال اول 98-99         

روز و ساعت تشکیل کلاس: دوشنبه 8:30-10 و 10:15- 11:45

·         اهداف كلي درس:

آشنایی با پروتکل های اینترنت و برنامه نویسی طراحی صفحات وب سمت سرویس گیرنده  و سرویس دهنده

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم: 14

میان ترم: 5

تکالیف: -

فعالیت کلاسی: -

پروژه: -

حضور مستمر: 1

       

منابع : طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی ، مولف: مهندس مصطفی قبایی

Concepts of programming languages,W.sebesta(2008)

 

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

دلایل مطالعه زبان های برنامه سازی و تاریخچه آنها

2

تاثير محیط اجرايي بر روی طراحي و پیاده سازي زبان ها  و ویژگی آنها

3

دامنه كاربرد زبان ها و ويژگي­های زبان خوب

4

نحو و معناي زبان – مدل­های محاسباتي زبان – استاندارد­سازي زبان ها

5

اثرات معماري ماشين كامپيوتر واجزاي آن - كامپيوترهاي ميان افزار – مفسرها و معماري­های مجازي

6

انواع زبا ن ها.......... مجازي كامپيوترهاي .... انقياد انقيادوزمانهاي

7

آزمون میان ترم- اصول ترجمه زبان نحو ومعناي زبان . معيارهاي عمومي نحو زبان .

8

عناصر نحوي زبان - ترجمه مراحل يك مثال جامع براي فازهاي كامپايلر – ابتدا و انتهای كامپايلرها - مفهوم گذر- حساب لاندا

9

كنترل ترتیب اجرا – ارزیابی نمایش درختي عبارات - كنترل ترتیب دستورات

10

كنترل ترتيب زيربرنامه – زیربرنامه­های بازگشت – حوزه پويا و ايستا  

11

ساختار بلوكي - پارامترها و انتقال پارامترها

12

محیط­های مشترك – پياده­­سازي حوزه ايستا و  پويا – اعلان­ها در بلوك­های محلي

13

ارایه مراحل ترجمه زبان ها – مفسر جاوا

14

ادامه ارایه مراحل ترجمه زبان ها – مفسر جاوا

15

حل نمونه سوال­های کنکور ارشد

16

ادامه حل نمونه سوال­های کنکور ارشد

توضیحات :

 

             

 

فرم طرح درسِ   برنامه نویسی کامپیوتر

نام و نام خانوادگي مدرس: فرداد

پست الکترونیک مدرس: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس:

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: کارشناسی کامپیوتر

گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر

نام و نام خانوادگی مدیر گروه :دکتر نوابی فر

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    .......3.........  واحد    ،        عملي    ............... واحد

سال تحصيلي : .نيمسال اول 98-99         

روز و ساعت تشکیل کلاس: دوشنبه 10:15- 11:45 و 14:15-12:45

·         اهداف كلي درس:

آشنایی با مفاهیم الگوریتم و برنامه نویسی

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم: 14

میان ترم: 5

تکالیف: -

فعالیت کلاسی: -

پروژه: -

حضور مستمر: 1

       

منابع : الگوریتم و فلوچارت مولف: شهریار رسولی

برنامه نویسی به زبان C++ مولف: مهندس امیرحسین شکوهی

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

معنای الگوریتم و نوشتن نمونه حل مسائل با استفاده از الگوریتم

2

ادامه نوشتن نمونه حل مسائل با استفاده از الگوریتم

3

ادامه نوشتن نمونه حل مسائل با استفاده از الگوریتم و آشنایی با فلوچارت

4

ادامه نوشتن نمونه حل مسائل با استفاده از الگوریتم و آشنایی با فلوچارت

5

مقدمه برنامه نویسی، معرفی انواع خطاها، تعریف متغیرها و نوع متغیرها و دستورات I/O

6

کار با دستورهای شرطی، ساختار سوئیچ ها، ساختار تکرار while،  ساختار تکرار For

7

آزمون میان ترم

8

برنامه نویسی با تابع و بکارگیری توابع ریاضی در برنامه

9

برنامه نویسی با تابع بازگشتی و نوشتن نمونه برنامه ها با مدل های ریاضی

10

قوانین حوزه تعریف متغیرها و عملگر یگانی تفکیک حوزه و فراخوانی با ارجاع

11

برنامه نویسی با آرایه و ارسال آرایه به توابع

12

تعریف اشاره گر و ارسال آرگومان به تابع توسط اشاره گرها

13

تعریف ساختار و دسترسی به عناصر ساختار

14

تعریف کلاس و حوزه کلاس و دسترسی به اعضای کلاس، فراخوانی سازنده ها و نابود کننده ها

15

حل نمونه سوال­های کنکور ارشد

16

ادامه حل نمونه سوال­های کنکور ارشد

توضیحات :