حمیدرضا فرداد

حمیدرضا فرداد

مربی
گروه کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
پست الکترونیک :h.fardad@iaumajlesi.ac.ir
ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
تلفن: - - دورنگار: 03152472294

بیوگرافی

سوابق تحصيلي

مقطعرشته تحصیلیدانشگاهکشورسال اخذ مدرک
کارشناسیمهندسی کامپیوتر نرم افزاراصفهانایران1369
کارشاسی ارشدمهندسی کامپیوتر نرم افزارآزاد اسلامی واحد نجف آبادایران1377

سوابق اجرایی

موردی برای نمایش یافت نشد.

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیفعنوان
2تکنولوژی شبکه

اطلاعات آموزشی

دروس تدریسی

ردیفعنوان درسمقطع تحصیلی
3دروس تخصصی نرم افزارکارشناسی
2مبانی کامپیوتر وبرنامه ریزیکاردانی

منابع درسی

ردیفعنوان درسمنبع درسی
2برنامه سازی کامپیوترالگوریتم شهریار رسولی و برنامه نویسی c++ جعفرنژاد قمی
1مبانی کامپیوترالگوریتم شهریار رسولی و برنامه نویسی c++ جعفرنژاد قمی

برنامه هفتگی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

ردیفتهیه کننده (ها)عنوان مقالهعنوان مجلهشماره مجله و صفحات چاپ مقاله
3حمیدرضا فرداد بهروز شاهقلیان و هادی خسرویارايه يک روش صف بندی جديد برای انتقال ترافيک Diffserv روی شبکه RPRمهندسی برق مجلسی1387
2حمیدرضا فردادIsolating Healthy Bananas from Unhealthy Ones Based on Feature Extraction and Clustering Method Using Neural NetworkModern Applied Science Canadian Center of Science and EducationVol 4, No.11
1حمیدرضا فرداد و هادی خسرویDSRank: A New Hyper-linked Based Method to Rank datasets in LOD CloudMajlesi Journal of Electrical Engineeringvol 7, No 4,Dec 2013

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

موردی برای نمایش یافت نشد.

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

کتاب و تالیفات

کتاب و تالیفات

موردی برای نمایش یافت نشد.

اختراعات

اختراعات

موردی برای نمایش یافت نشد.

جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

موردی برای نمایش یافت نشد.

تابلوی اعلانات

تابلو اعلانات

موردی برای نمایش یافت نشد.

مرکز دانلود

مرکز دانلود

موردی برای نمایش یافت نشد.