اعضای هیأت علمی دانشگاه - گروه کامپیوتر

 • مربی
  گروه کامپیوتر
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیک :h.fardad@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • مربی
  گروه کامپیوتر
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیک: 
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • مربی
  گروه کامپیوتر
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکتورنیکی :safoura.janosepah@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • استاد یار
  گروه کامپیوتر
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیکی : a.norozi@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • مربی
  گروه کامپیوتر
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیک : m.ghaziasgar@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294