طرح درس: مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

نام و نام خانوادگي مدرس:مجید خوروش

پست الکترونیک مدرس: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس:

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: کارشناسی پیوسته

گروه آموزشی: تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی مدیر گروه : دکتر سرجویی

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري  3  ................  واحد    ،        عملي    ................ واحد

سال تحصيلي :  ...............98-99-1

روز و ساعت تشکیل کلاس:  دوشنبه

·         اهداف كلي درس: آشنایی با اصول و شیوه مدیریت اوقات فراغت

 

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:

میان ترم:

تکالیف:

فعالیت کلاسی:

پایان ترم

حضور مستمر:

0

20

20

60

·         منابع :كتاب مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی.دکتر مجید جلالی

 

 

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

اشنایی با مفاهیم وتعاریف

2

تاریخچه اوقات فراغت

3

اوقات فراغت در اسلام

4

نظریات و دیدگاه های اوقات فراغت

5

عوامل تاثیر گذار بر نحوه گذران فراغت

6

گذران اوقات فراغت در کشورها و فرهنگ های مختلف

7

کارکردهای  اوقات فراغت

8

اسیب شناسی اوقات فراغت

9

اوقات فراغت دانش آموزی

10

اوقات فراغت بانوان

11

 اوقات فراغت دانشجویان

12

اوقات فراغت معلولان

13

راهکار های مدیریتی اوقات فراغت

14

ارایه پروژه کلاسی دانشجویان

15

ارایه پروژه کلاسی دانشجویان

16

ارایه پروژه کلاسی دانشجویان

توضیحات :

 

             

 

 طرح درس اصول ومبانی مدیریت

نام و نام خانوادگي مدرس:مجید خوروش

پست الکترونیک مدرس: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس:

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: کارشناسی پیوسته

گروه آموزشی: تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی مدیر گروه : دکتر سرجویی

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري  3  ................  واحد    ،        عملي    ................ واحد

سال تحصيلي :  ...............98-99-1

روز و ساعت تشکیل کلاس:  دوشنبه

·         اهداف كلي درس: آشنایی با اصول و مبانی  و مکاتب مدیریت

 

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:

میان ترم:

تکالیف:

فعالیت کلاسی:

پایان ترم

حضور مستمر:

0

0

20

80

·         منابع :كتاب اصول و مبانی مدیریت. دکتر مهدی شریعتمداری

 

 

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

اشنایی با مفاهیم وتعاریف

2

تاریخچه علم مدیریت

3

عناصر مدیریت

4

مهارتهای مدیریت

5

برنامه ریزی

6

سطوح برنامه ریزی

7

 فرایند تصمیم گیری

8

سازماندهی

9

انواع سازمانها ویژکیهای آنها

10

قدرت و اختیار

11

رهبری و انگیزش

12

ارتباطات سازمانی

13

نظارت وکنترل

14

منابع قدرت در سازمان

15

مکاتب مدیریت

16

مکاتب مدیریت

توضیحات :

 

             

 

طرح درس تاریخ تربیت بدنی

نام و نام خانوادگي مدرس:مجید خوروش

پست الکترونیک مدرس: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس:

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: کارشناسی پیوسته

گروه آموزشی: تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی مدیر گروه : دکتر سرجویی

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري  3  ................  واحد    ،        عملي    ................ واحد

سال تحصيلي :  ...............98-99-1

روز و ساعت تشکیل کلاس:  دوشنبه

·         اهداف كلي درس: آشنایی تاریخچه تربیت بدنی در کشورهای مختلف

 

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:

میان ترم:

تکالیف:

فعالیت کلاسی:

پایان ترم

حضور مستمر:

0

0

20

80

·         منابع :كتاب تاریخ تربیت بدنی .مهدی صباغ

 

 

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

تاریخ تعلیم و تربیت

2

تعلیم و تربیت در جوامع کهن

3

تعلیم و تربیت در جوامع کهن

4

تعلیم وتربیت در جوامع کهن

5

تربیت بدنی در جهان معاصر

6

تربیت بدنی در جهان معاصر

7

 تربیت بدنی در جهان معاصر

8

تربیت بدنی در ایران

9

تاریخچه رشته های مختلف ورزشی در جهان و ایران

10

تاریخچه رشته های مختلف ورزشی در جهان و ایران

11

تاریخچه رشته های مختلف ورزشی در جهان و ایران

12

ورزش و تربیت بدنی در اسلام

13

شکل گیری رشته جدید ورزشی

14

تاریخچه برگزاری المپیک

15

ارایه پروژه کلاسی

16

ارایه پروژه کلاسی

توضیحات :

 

             

 

طرح درس مبانی برنامه ریزی درسی

نام و نام خانوادگي مدرس:مجید خوروش

پست الکترونیک مدرس: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس:

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: کارشناسی پیوسته

گروه آموزشی: تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی مدیر گروه : دکتر سرجویی

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري  3  ................  واحد    ،        عملي    ................ واحد

سال تحصيلي :  ...............98-99-1

روز و ساعت تشکیل کلاس:  دوشنبه

·         اهداف كلي درس: آشنایی  مبانی برنامه ریزی آموزشی و تدوین طرح درس

 

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:

میان ترم:

تکالیف:

فعالیت کلاسی:

پایان ترم

حضور مستمر:

0

0

20

80

·         منابع :كتاب برنامه ریزی درسی محمد نور رحمانی

 

 

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

مفاهیم وتعاریف

2

تاریخچه برنامه ریزی

3

روشهای مختلف برنامه ریزی

4

موانع و مشکلات برنامه ریزی

5

مبانی برنامه ریزی درسی

6

نظریه های یادکیری

7

 اصول عمومی یادگیری

8

مکاتب فلسفی یادگیری

9

تدوین طرح درس

10

سازمان دهی محتوای برنامه ریزی درسی

11

ارزشیابی برنامه درسی

12

روشهای نیاز سنجی اموزشی

13

سیستم های آموزشی درایران

14

ارایه پروژه کلاسی

15

ارایه پروژه کلاسی

16

ارایه پروژه کلاسی

توضیحات :