فرم طرح درسِ  محاسبات عددی

نام و نام خانوادگي مدرس:احمد بیابانی

پست الکترونیک مدرساین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید :

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس:

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان:کارشناسی

گروه آموزشی: علوم پایه

نام و نام خانوادگی مدیر گروه :

0

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    .....2...........  واحد    ،        عملي    ................ واحد

سال تحصيلي :  .......99-1398........                   .نيمسال اول                      نيمسال دوم                                ترم تابستاني

روز و ساعت تشکیل کلاس: پنجشنبه 30/14 الی 30/16

·         اهداف كلي درس:آشنایی با محاسبات عددی و کاربردها

 

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:15

میان ترم:4

تکالیف:

فعالیت کلاسی:1

پروژه:

حضور مستمر:

       

منابع :

 

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

تعریف خطا محاسبات

2

انواع خطا محاسبات

3

حل معادله بصورت عددی

4

حل معادله به روش دو بخشی و نیوتن

5

حل معادله وتری و تکرار ساده و روشهای خاص

6

حل  عددی انتگرال

7

خطای حل  عددی انتگرال

8

حل  عددی مشتق

9

خطای حل  عددی مشتق

10

حل عددی معادله دیفرانسیل  مرتبه اول

11

حل عددی معادله دیفرانسیل  مرتبه دوم

12

 خطای حل عددی معادله دیفرانسیل  

13

حل دستگاه معادلات

14

حل عددی دستگاه معادلات

15

مقادیر ویژه و بردارهای ویژه

16

کاربردها

توضیحات :

 

             

فرم طرح درسِ  معادلات دیفرانسیل

نام و نام خانوادگي مدرس:احمد بیابانی

پست الکترونیک مدرساین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید :

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس:ریاضی مهندسی

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان:کارشناسی

گروه آموزشی: علوم پایه

نام و نام خانوادگی مدیر گروه :

0

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    .....3...........  واحد    ،        عملي    ................ واحد

سال تحصيلي :  .......99-1398........                   .نيمسال اول                      نيمسال دوم                                ترم تابستاني

روز و ساعت تشکیل کلاس:پنجشه 10الی 30/14

·         اهداف كلي درس:آشنایی با معادلات دیفرانسیل و کاربردها

 

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:15

میان ترم:4

تکالیف:

فعالیت کلاسی:1

پروژه:

حضور مستمر:

       

منابع :

 

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

تعریف معادله دیفرانسیل و جواب ان

2

انواع معادله دیفرانسیل

3

حل معادله دیفرانسیل جدایی پذیر و همگن

4

حل معادله دیفرانسیل کامل

5

حل معادله دیفرانسیل خطی و برنولی

6

کاربرد معادله دیفرانسیل مرتبه اول

7

معادله دیفرانسیل مرتبه دوم همگن با ضرایب ثابت

8

معادله دیفرانسیل مرتبه دوم همگن با ضرایب غیر ثابت

9

حل معادله دیفرانسیل مرتبه دوم ناهمگن

10

کاربرد معادله دیفرانسیل مرتبه دوم

11

تعریف تبدیل لاپلاس و خواص ان

12

لاپلاس مشتق و انتگرال

13

حل معادله دیفرانسیل با لاپلاس

14

حل معادلات انتگرالی

15

حل معادلات با سریها

16

حل معادلات خاص

توضیحات :

 

             

 فرم طرح درسِ  آمار و احتمال

نام و نام خانوادگي مدرس:احمد بیابانی

پست الکترونیک مدرساین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید :

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس:

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان:کارشناسی

گروه آموزشی: علوم پایه

نام و نام خانوادگی مدیر گروه :

0

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    .....2...........  واحد    ،        عملي    ................ واحد

سال تحصيلي :  .......99-1398........                   .نيمسال اول                      نيمسال دوم                                ترم تابستاني

روز و ساعت تشکیل کلاس: پنجشنبه 8 الی 10

·         اهداف كلي درس:آشنایی با امار و احتمال و کاربردها

 

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:15

میان ترم:4

تکالیف:

فعالیت کلاسی:1

پروژه:

حضور مستمر:

       

منابع :

 

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

تاریخچه امار

2

امار توصیفی و جدول فراوانی

3

شاخص های مرکزی

4

شاخص های پراکندگی

5

تعریف احتمال

6

خواص  احتمال

7

 احتمال شرطی

8

متغیر تصادفی گسسته و تابع احتمال

9

امید ریاضی و واریانس

10

متغیر تصادفی توام و کوواریانس

11

توزیع دو جمله ای و دوجمله ای منفی

12

   توزیع  هندسی و پواسون

13

متغیر تصادفی پیوسته و تابع چگالی و امید ریاضی و واریانس

14

توزیع یکنواخت و نمایی

15

توزیع نرمال

16

آزمون فرض

توضیحات :