راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جهت اجرای روند اداری پروپوزال و پایان نامه

مراحل اداری پروپوزال توسط دانشجو

پس از تعیین استاد راهنما، مشاور، تعیین موضوع و تکمیل فرم پروپوزال ازسایت دانشگاه به آدرس www.iaumajlesi.ac.ir: صفحه اول بالای منو- تحصیلات تکمیلی – فرم ها – مرحله اول پروپوزال مراحل ذیل جهت ارسال به داوری پروپوزال بایستی توسط دانشجو انجام گیرد.

1-   تکمیل فرم تفاهم نامه پژوهشی توسط استاد راهنما و امضاء آن(در صورتی که استاد راهنما خارج از دانشگاه آزاد مجلسی باشد)

2-   امضاء بند 10 پروپوزال (جنبه نوآوری )توسط استاد راهنما

3-   امضاء بند 15 (تاییدات) توسط استاد راهنما و مشاور

لازم به ذکر است درصورتی که استاد راهنما از اساتید خارج از دانشگاه آزاد اسلامی باشد انتخاب استاد مشاور الزامی است و بایستی استاد مشاور بند 15 پروپوزال را امضاء نماید و دانشجو بایستی در بند شماره سه پروپوزال پس از مشخصات استاد راهنما، مشخصات استاد مشاور را ثبت نماید.

4-   ثبت پروپوزال در سایت ایرانداک irandoc.ac.ir در قسمت پایگاه ثبت پایان نامه و ارائه کد رهگیری ضمیمه پروپوزال جهت تایید اطلاعات دانشجو توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی در سایت ایرانداک و همچنین ثبت در قسمت پیشینه پژوهش جهت عدم تکراری بودن موضوع پایان نامه و پرینت آن ضمیمه پروپوزال باشد .

5-   ثبت مهر امور شهریه در صفحه اول پروپوزال

دانشجو پس از مراحل فوق پروپوزال خود را به مسئول تحصیلات تکمیلی تحویل نموده تا مراحل ثبت و ارسال به داوری انجام گردد. لازم به ذکر است پس از داوری و اعلام عدم تایید و رد صلاحیت پروپوزال تمامی مراحل پروپوزال به غیر از ثبت در ایرانداک بایستی مجددا از نو توسط دانشجو انجام گیرد و به همراه پروپوزال قبلی و فرم داوری آن تحویل مسئول تحصیلات تکمیلی ارائه نماید.

مراحل اداری پایان نامه توسط دانشجو

پس از اتمام نوشتار پایان نامه و تایید آن از طرف استاد راهنما مبنی بر کامل بودن و آماده شدن برای دفاع، دانشجو به سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی به آدرس:www.iaumajlesi.ac.ir: صفحه اول بالای منو- تحصیلات تکمیلی – فرم ها – مرحله چهارم(دفاع) مراجعه نموده و فرم شماره 4 فرم تایید پایان نامه و تشکیل جلسه دفاع را پرینت نموده و پس ازکامل نمودن مشخصات خود به ترتیب جهت امضاء تحویل استاد راهنما و سپس درصورت داشتن استاد مشاور جهت امضاء تحویل ایشان نماید. سپس به اداره آموزش و گروه آموزشی هر دو جهت تعیین سنوات و تایید گروه مبنی بر اتمام دروس مراجعه نماید و امضاء کارشناسان مربوطه را اخذ نماید پس از آن به امورشهریه جهت تسویه حساب مراجعه نموده و امضاء کارشناس مربوطه را اخذ نماید سپس به کارشناس تحصیلات تکمیلی امور پایان نامه ها جهت اخذ کد پروپوزال و امضاء مراجعه نماید پس از آن با یک نسخه پایان نامه در صورت داشتن استاد مشاور و یا دونسخه پایان نامه در صورت نداشتن استاد مشاور که فنر بندی شده باشد به مدیر گروه مراجعه نماید و فرم شماره 4 و نسخه پایان نامه خود را تحویل نماید تا پس از تعیین داور پیشنهادی مدیر گروه و تعیین نهایی داور توسط معاون پژوهشی پایان نامه تحویل داور گردد.

پس از تحویل پایان نامه و فرم شماره 4 به مدیر گروه 15 لغایت 20 روز بعد از آن به دفتر تحصیلات تکمیلی با داخلی 232 تلفن زده و از چگونگی داوری پایان نامه خود سوال نماید.

-        درصورت عدم تایید یکی از اساتید داور دانشجو به دفتر تحصیلات تکمیلی مراجعه نموده و پس از دریافت پایان نامه خود به همراه فرم ارزیابی استاد داور جهت اصلاحات اقدام نموده و پس از اصلاح پایان نامه زیر نظر استاد راهنما پایان نامه اصلاح شده را همراه با پایان نامه قبلی و گزارش ارزیابی استاد داور به اضافه فرم تایید اصلاحات پایان نامه که از سایت (مرحله چهارم دفاع) پرینت گرفته و پس از امضای استاد راهنما و مشاور تحویل دفتر تحصیلات تکمیلی جهت داوری مجدد بنماید. این روند تا تایید استاد داور ادامه دارد.

-        در صورت تایید هر دو داور مربوطه (در صورت نداشتن استاد مشاور) یا یک داور(در صورت داشتن استاد مشاور) جهت هماهنگی با اساتید مربوطه راهنما مشاور و داور برای جلسه دفاع تماس حاصل نموده و قرار جلسه دفاع بنماید و تاریخ و ساعت آن را به دفتر تحصیلات تکمیلی اطلاع نماید. و جهت دریافت دعوتنامه اساتید به دفتر تحصیلات تکمیلی مراجعه نماید در ضمن قبل از برگزاری جلسه دفاع بایستی فرم اطلاعیه جلسه دفاع را ازسایت گرفته تکمیل نموده و در محوطه دانشگاه جهت اطلاع دانشجویان تکثیر نماید.

-        پس از برگزاری جلسه دفاع دانشجو به مدت یک سال از تاریخ برگزاری جلسه دفاع وقت دارد تا مقاله خود را ارئه نماید و در صورت عدم تمایل به ارائه مقاله باید به سایت مراجعه نموده تحصیلات تکمیلی – فرم ها - مرحله پنجم (پس از دفاع) - فرم نمره مقاله و فرم انصراف را پرینت نماید و پس از تکمیل و ارائه به معاون پژوهشی و اخذ نمره نهایی به دفتر تحصیلات تکمیلی مراجعه نماید تا صورتجلسه دفاع و فرم نمره مقاله او نهایی شده و به امور نمرات ارسال شود تا مراحل فارغ التحصیلی او انجام گیرد.

-        دانشجو همزمان پس از جلسه دفاع فرم تحویل نسخه پایان نامه را ازسایت قسمت تحصیلات تکمیلی – فرم ها - مرحله پنجم (پس از دفاع) فرم تحویل نسخه پایان نامه را پرینت گرفته و پس از صحافی پایان نامه (در صورت داشتن استاد مشاور سه نسخه و در صورت نداشتن استاد مشاور دونسخه) تحویل استاد راهنما مشاور و کتابخانه نماید. پس از اخذ امضاء های مربوطه فرم را تا موقع تسویه حساب نزد خود نگه دارد و موقع تسویه حساب کارشناس تحصیلات تکمیلی فرم تحویل نسخه پایان نامه را از دانشجو تحویل گرفته و فرم تسویه حساب او را امضاء می نماید.