کارگاه برق به مساحت کلی 650مترمربع، واقع درمجتمع کارگاهی شهید چمران(2)می باشد وکلیه دروس عملی مربوط به رشته های کارشناسی وکاردانی برق با گرایش های قدرت، انتقال وتوزیع، مخابرات، کنترل، برق صنعتی، در این کارگاه ارائه می شود.

کارگاه برق شامل بخش های زیرمی باشد.

  1.   کارگاه سیم پیچی 
  2. کارگاه توزیع هوایی 
  3. کارگاه سرکابل ومفصل
  4. کارگاه عمومی برق 
  5. کارگاه مدارفرمان(1و2) 
  6. کارگاه تخصصی تابلو

کارگاه تخصصی خط گرم وآزمایشگاه های موجود در این مجموعه عبارتند از:

  1.   آزمایشگاه فشارقوی 2
  2.  آزمایشگاه ماشین های الکتریکی(1)
  3.  آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی(2)

 

sohtani z  

سمت : کارشناس کارگاه

نام ونام خانوادگی : ذبیح اله سلطانی دهنوی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد برق گرایش قدرت

تلفن داخلی:267