این آزمایشگاه در فضای مستقل حدود 200 مترمربع واقع در ساختمان جابربن حیان به دانشجویان رشته مهندسی شیمی به صورت تخصصی و به بقیه رشته های فنی و مهندسی به عنوان آزمایشگاه شیمی عمومی سرویس دهی می نماید.

  • آزمایشگاه شیمی عمومی
  • آزمایشگاه شیمی تجزیه
  • آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی
  • آزمایشگاه خوردگی
  • آزمایشگاه عملیات واحد
  • آزمایشگاه کنترل فرایند