لیست دوره های تحقیقاتی اساتید دانشگاه آزاد مجلسی واحد شهر مجلسی

محقق

رشته

موسسه/ دانشگاه دوره تحقیقاتی

شهر/ایالت

کشور

تاریخ

موضوع

حسین امامی برق RMIT Melbourne Australia 2008 الکترواپتیک
محمدرضا زارع برق UPM Serdang Malaysia 2013 ژنراتور برق
بهزاد بهرامی­ نژاد بیوالکتریک MIT Massachusetts United State 2015 بیومکانیک و MEMS
محمد خدائی بیومواد Nagasaki University Nagasaki Japan 2016 اصلاح سطح کاشتنی تیتانیومی متخلخل برای بازسازی استخوان
اکبر حجتی مکانیک CompanyFWBI/ Bremen university Bremen Germany 2016 طراحی مکانیزم هیبریدی موتور و سیستم کابلی برای نشسته به ایستاده بیماران کم توان حرکتی
علیرضا فدوی مواد Wollongong Wollongong Australia 2016 مواد کامپوزیتی زمینه آلومینیومی پیشرفته