رشته وگرایش های مقطع  دکترای تخصصی   
 عنوان رشته دانلود دانلود  
دکترای تخصصی شیمی -تجزیه  سیلابس برنامه ترمی  
دکترای تخصصی مهندسی برق - مخابرات سیلابس برنامه ترمی  
دکترای تخصصی  مکانیک - تبدیل انرژی سیلابس برنامه ترمی  
رشته وگرایش های مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
عنوان رشته دانلود دانلود  
کارشناسی ارشد ریاضی محض -آنالیز سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدعلوم وفناوری نانو-نانوشیمی سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی کامپوتر - هوش مصنوعی ورباتیک سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی برق - کنترل سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی برق - الکترونیک سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک قدرت سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی برق قدرت - ماشینهای الکتریکی سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی برق قدرت - سیستمهای قدرت سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی برق - مخابرات نوری سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی برق مخابرات
سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی مکاترونیک - اتوماتیک وکنترل سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک - طراحی ربات ها سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی مکاترونیک- ارتباط جنبی انسان ماشین سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی پزشکی - بیوالکتریک سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک - تبدیل انرژی سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک - ساخت وتولید سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک  - طراحی کاربردی سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک - بیوسیستم
سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی  انرژی های تجدید پذیر سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی مواد- شناسایی وانتخاب مواد سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی مواد - خوردگی وحفاظت مواد سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی مواد - شکل دادن فلزات
سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی مواد- ریخته گری سیلابس برنامه ترمی  
کارشناسی ارشدمهندسی مواد - جوشکاری سیلابس برنامه ترمی