شرح وظایف كارشناس كارگزینی هیات علمی

۱- تنظیم ، صدور احکام جدید اعضاء هیات علمی

۲- انجام کلیه امور طرح خدمت مشمولان

۳- انجام کلیه امور مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیات علمی

4- انجام کلیه امور مربوط به ارتقاء اعضاء هیات علمی

5- برگزاری جلسات کمیته منتخب واحد به منظور بررسی درخواست های ارتقاء ( فرهنگی – علمی پژوهشی)

6- انجام کلیه امور مربوط به ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی

7- برگزاری کمیته ترفیعات واحد به منظور بررسی درخواست های ترفیع سالیانه

8- بررسی و پیگیری درخواست های اعضای هیات علمی (نظیر مرخصی بدون حقوق و استعلاجی و...)

9- بررسی و پیگیری درخواست های انتقال / مامور اعضای هیات علمی

10- تهیه آمارهای مختلف در خصوص اعضاء هیات علمی جهت مراجع ذیربط

11- صدور انواع گواهی‌های مختلف برای اعضاء هیات علمی

12- استعلام ریز نمرات در هر ترم و كنترل مدت قرارداد و نوع قرارداد(پرداخت یا عدم پرداخت شهریه) جهت اعضاء هیات علمی بورسیه

13- اعلام لیست ذخیره سنوات در انتهای سال به قسمت اداری ومالی

14- صدور ابلاغ‌ها و احكام حقوقی مربوط به مدیران اجرایی و مدیران گروه

15- نظارت بر تكمیل واحدهای موظفی همكاران هیات علمی و رعایت اولویت در تخصیص دروس اضافی به اساتید غیر هیات علمی بر اساس مدرك تحصیلی مرتبه علمی و سوابق تحصیلی

16- تهیه کارکرد ماهیانه اعضای هیات علمی و ارسال به امور مالی

شرح وظایف كارگزینی هیات علمی(حق التدریس)

۱.تشكیل پرونده پرسنلی و ثبت آن در سیستم

۲. بررسی سوابق تدریس و ثبت آن در سیستم

۳.تنظیم و كنترل قراردادهای اساتید حق التدریس

۴.ارائه گواهی تدریس

۵.استعلام از آخرین مدرك تحصیلی

۶.. انجام كلیه مكاتبات اداری مربوط به اساتید حق التدریس

7. تهیه جداول مربوط به درصد ریاست و ارسال به قسمتهای مروبطه جهت تکمیل فرمها

8- استخراج اطلاعات جداول درصد ریاست و تعیین ضریب ریاست

9- محاسبه حق التدریس و اعلام به امور مالی جهت پرداخت

10- تهیه لیست بیمه حق التدریس

شرح وظایف جذب و استخدام هیات علمی

1 - بررسی درخواستهای ثبت شده در سایت جذب ، تایید افراد حائز شرایط و پاسخگوئی به درخواستهای غیر قابل قبول با هماهنگی معاونت آموزشی

2- انجام امور مربوط به تشكیل و تكمیل پرونده استخدامی اعضاء هیات علمی بر اساس آخرین بخشنامه های سازمان

3 - پیگیری پرونده متقاضیان استخدام و بورسیه در هیات جذب استان

4 - بررسی پرونده های استخدام مخالفت شده و در صورت نیاز ارسال مجدد به هیات جذب استان و یا سازمان مركزی

5 - مطالعه و بررسی و اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی اعضاء هیات علمی

6 – انجام كلیه مكاتبات اداری مربوط به اعضاء هیات علمی

hashemi 

    نام و نام خانوادگی: سید روح الله هاشمی

    سمت :کارگزینی هیات علمی

    تلفن داخلی 183