جدول حضور کلیه اساتید دانشگاه ( تمام وقت وبورسیه ) در تیرماه 98 جهت پاسخگویی به دانشجویان

    روز          تاریخ     ساعت حضور      استاد

 

سه شنبه

 

 

1398/04/11

 

 

  8:30الی 14

 

کلیه اساتید

 

سه شنبه

 

 

1398/04/18

 

  8:30الی 14

 

کلیه اساتید

 

 

یکشنبه

 

 

1398/04/30

 

  8:30الی 14

 

کلیه اساتید