زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم۹۹

مجلسي

 

ردیف

موضوع

روز

تاریخ

مدت

ملاحظات

۱

انتخاب واحدتمامی دانشجویان

----

۲۸و۲۹و۳۰ بهمن

۳روز

ورودی ۹۸ و ماقبل از سامانه مروارید و ورودی ۹۹ از سامانه آموزشیار

۲

حذف و اضافه ورودی ۹۸ و ماقبل

----

۹و۱۰ اسفند

۱ روز

از سامانه مروارید

۳

حذف و اضافه ورودی ۹۹

۱۰ اسفند

۱روز

از سامانه آموزشیار

 

زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹

مباركه

ردیف

موضوع

روز

تاریخ

مدت

ملاحظات

۱

انتخاب واحدورودی ۹۶ و ماقبل

----

۱۵و۱۶بهمن

۲روز

به صورت اینترنتی

۲

انتخاب واحد ورودی ۹۷و۹۸

----

۱۸و۱۹بهمن

۲روز

به صورت اینترنتی

۳

انتخاب واحد ورودی ۹۹

۲۸و۲۹و۳۰بهمن

۳روز

به صورت اینترنتی

۴

حذف و اضافه ورودی ۹۷ وماقبل

۹اسفند

۱روز

حذف و اضافه فقط در همین بازه انجام شده و بعد از آن امکانپذیر نیست

۵

حذف و اضافه ورودی ۹۸ و۹۹

۱۰اسفند

۱روز

حذف و اضافه فقط در همین بازه انجام شده و بعد از آن امکانپذیر نیست