دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول 96-95

 

تقویم آموزشی نیمسال اول96-95

 

 

 

انتخاب واحد

مقطع

زمان ثبت نام

کارشناسی ارشد

     از ساعت 8:30 روز سه شنبه 95/6/23 لغایت ساعت 24 روز جمعه 95/6/26

کارشناسی و کاردانی

     از ساعت 13:30 روز سه شنبه 95/6/23 لغایت ساعت 24 روز جمعه 95/6/26

 

حذف و

اضا فه

کارشناسی ارشد

    از ساعت 8:30 روز یک شنبه95/7/4 لغایت ساعت 24 روزسه شنبه95/7/6

کارشناسی و کاردانی

   از ساعت 13:30 روز یک شنبه95/7/4 لغایت ساعت 24 روز سه شنبه 95/7/6


        شروع کلاسها (نظری وعملی ) : 27 شهریور 95

        پایان کلاسها : 16 دی ماه 95

        امتحانات عملی :  11 الی  16 دی ماه 95

       امتحانات نظری :  18 الی 30 دی ماه 95 

      تذکرات :

   1  - دانشجويان موظف به رعايت قوانين آموزشي ( پیشنیاز ، هم نیاز ، سقف واحد و... ) مي باشند .

   2- باتوجه به اینکه بعد از زمان انتخاب واحد امکان دارد در بعضی از دروس ارائه شده تغییراتی ایجاد گردد ( اضافه یا حذف دروس ) لذا جهت اطلاع از آخرین وضعیت

    دروس و تثبیت نهائی آن در حذف و اضافه شرکت نمائید .

   3- غیبت بیش از16/3درهرقسمت درس منجربه حذف درس خواهدشد.

 

دانلود تقویم آموزشی دوره  تابستان 95-94

 تقویم آموزشی دوره تابستان 95-94

 

 

انتخاب واحد

زمان ثبت نام

ساعت 8:30 الی   8 صبح روز بعد
چهار شنبه 95/4/2    

کلیه مقاطع ، کلیه رشته ها و ورودی ها

پنج شنبه 95/4/3 کلیه مقاطع ، کلیه رشته ها و ورودی ها

جمعه 95/4/4

انتخاب واحد باتاخیر(کلیه رشته ها و ورودی ها)

   شروع کلاسها: (نظری وعملی )   5 تیر ماه 95

     پایان کلاسها : 28 مرداد ماه 95

     امتحانات :  30مردادماه الی 4 شهریور ماه 95 ( بجز روز شنبه )

تذکر:

1. دانشجويان موظف به رعايت قوانين آموزشي ( پیشنیاز ، هم نیاز ، سقف واحد... ) مي باشند .