دانلود تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95

 

 

 

انتخاب واحد

مقطع

زمان ثبت نام

دکتری

کارشناسی ارشد

     از ساعت 8:30 روز سه شنبه 95/11/5 لغایت ساعت 24 روز جمعه 95/11/8

کارشناسی و کاردانی

     از ساعت 13:30 روز سه شنبه 95/11/5 لغایت ساعت 24 روز جمعه 95/11/8

 

حذف و

اضا فه

دکتری

کارشناسی ارشد

    از ساعت 8:30 روز سه شنبه95/11/19 لغایت ساعت 24 روزجمعه 95/11/22

کارشناسی و کاردانی

      از ساعت 13:30 روز سه شنبه95/11/19 لغایت ساعت 24 روزجمعه 95/11/22


        شروع کلاسها (نظری وعملی ) : 9 بهمن ماه 95

        پایان کلاسها : 11خرداد ماه 96

        امتحانات عملی :  6 الی  11 خرداد ماه 96

       امتحانات نظری :  17 الی 30 خرداد ماه 96

      تذکرات :

   1  - دانشجويان موظف به رعايت قوانين آموزشي ( پیشنیاز ، هم نیاز ، سقف واحد و... ) مي باشند .

   2- باتوجه به اینکه بعد از زمان انتخاب واحد امکان دارد در بعضی از دروس ارائه شده تغییراتی ایجاد گردد ( اضافه یا حذف دروس ) لذا جهت اطلاع از آخرین وضعیت

    دروس و تثبیت نهائی آن در حذف و اضافه شرکت نمائید .

   3- غیبت بیش از16/3درهرقسمت درس منجربه حذف درس خواهدشد.