تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

 

نيمسال

رديف

موضوع

روز

تاریخ

مدت

ملاحظات

 

نيمسال اول

1

پایان کلاسهاي نيمسال اول

پنجشنبه

۹۹/۱1/9

پایان هفته شانزدهم

حضوردانشجویان تاآخرین روزترم تحصیلی، درکلاسهای درس الزامی است

2

شروع امتحانات نيمسال اول

شنبه

۹۹/۱1/11

---

دریافت اینترنتی کارت اصلی ورود به جلسات از حداقل دو هفته قبل از شروع امتحانات آغاز میگردد .

3

پایان امتحانات نيمسال اول

شنبه

۹۹/۱1/25

 ---

رسیدگی به اعتراضات از طریق سایت انجام میشود.

           

 

 

 

نيمسال دوم

 1

انتخاب واحد اینترنتی کلیه دانشجویان

ورودیهای ۹8وقبل از آن

 شنبه

الي

پنج شنبه

  ۹۹/۱1/11

الي 

۹۹/۱1/23

 

 ---

 

 

 2

 انتخاب واحد اینترنتی کلیه دانشجویان ورودیهای۹۹

  دوشنبه

الي 

پنجشنبه

۹۹/۱1/20

الي 

۹۹/۱1/30

 

---

میهمانان به همراه معرفی نامه و یا کارت دانشجویی معتبر، عکس و تصویر شناسنامه به اداره پذیرش و ثبت نام مراجعه نمایند .(شنبه ها واحد تعطیل می باشد)

 3

شروع کلاسها

شنبه

۹۹/12/۲

۱۶ هفته

مبنای محاسبه غیبت های کلاسی از تاریخ ۹۹/۶/29 میباشد .

 4

 

حذف و اضافه

شنبه

الي

پنجشنبه

۹۹/12/9

الي

 ۹۹/12/14

 

 ---

 

حذف و اضافه فقط در همین بازه انجام شده و بعد از آن امکانپذیر نیست

 

 5

پایان کلاسها

پنجشنبه

1400/4/3

پایان هفته شانزدهم

حضوردانشجویان تاآخرین روزترم تحصیلی، درکلاسهای درس الزامی است .

 6

شروع امتحانات

شنبه

1400/4/۱2

---

دریافت اینترنتی کارت اصلی ورود به جلسات از حداقل دو هفته قبل از شروع امتحانات آغاز میگردد .

 7

پایان امتحانات

پنجشنبه

1400/4/۲4

---

رسیدگی به اعتراضات از طریق سایت انجام میشود.

تذکرات :

   ۱- دانشجويان موظف به رعايت قوانين آموزشي ( پیشنیاز ، هم نیاز ، سقف واحد و... ) مي باشند .

   ۲- باتوجه به اینکه بعد از زمان انتخاب واحد امکان دارد در بعضی از دروس ارائه شده تغییراتی ایجاد گردد ( اضافه یا حذف دروس ) لذا جهت اطلاع از آخرین وضعیت  دروس و تثبیت نهائی آن در حذف و اضافه شرکت نمائید .

   ۳- غیبت بیش از  ۳/۱۶  درهرقسمت درس منجربه حذف درس خواهدشد.