دانلود تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96

تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96

 

انتخاب واحد

مقطع

زمان ثبت نام

دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی و کاردانی

    از ساعت 8:30 روزسه شنبه  96/11/10

لغایت ساعت 24 روز جمعه  96/11/13

 حذف و

اضا فه

دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی و کاردانی

    از ساعت 8:30 روز دوشنبه  96/11/30  

لغایت ساعت 24 روزپنج شنبه  96/12/03


        شروع کلاسها (نظری وعملی ) : 14 بهمن ماه 96

        پایان کلاسها : 24 خرداد ماه 97

        امتحانات عملی :  21 الی  24 خرداد ماه 97

       امتحانات نظری :  27 خرداد الی 7 تیر ماه97  (بجز روزهای  شنبه)

      تذکرات :

   1  - دانشجويان موظف به رعايت قوانين آموزشي ( پیشنیاز ، هم نیاز ، سقف واحد و... ) مي باشند .

   2- باتوجه به اینکه بعد از زمان انتخاب واحد امکان دارد در بعضی از دروس ارائه شده تغییراتی ایجاد گردد ( اضافه یا حذف دروس ) لذا جهت اطلاع از آخرین وضعیت

    دروس و تثبیت نهائی آن در حذف و اضافه شرکت نمائید .

   3- غیبت بیش از16/3درهرقسمت درس منجربه حذف درس خواهدشد.