(1) دروس جبرانی:

الف) روش تحقیق 2 واحد – اجبارا در این ترم بایستی اخذ شود، پیش نیاز پروژه و سمینار است و ترم های زوج ارائه نمی گردد.

ب) تجزیه و تحلیل سیستم ها: دانشجویانی که دارای کارشناسی غیر از مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر سخت افزار می باشند، بایستی آن را اخذ نمایند. (ورودی های 91 به بعد)

ج) دینامیک: کلیه دانشجویان با لیسانس غیر مکانیک بایستی این درس را اخذ نمایند.

دروس اجباری

الف) مکاترونیک1 (ترم های زوج ارائه نمی شود)

ب) ریاضی مهندسی پیشرفته

ج)مکاترونیک 2

(3) دروس اختیاری:

الف) سه درس از جدول دوم لیست موجود در سیلابس

ج) دو درس دیگر از بقیه دروس ارایه شده برای رشته مکاترونیک (همچنین دانشجو می تواند یک درس از دروس ارشد مخابرات یا تبدیل انرژی با هماهنگی مدیر گروه اخذ نماید)

(4) نکات آموزشی:

الف) حداقل 8 و حداکثر 14 واحد ( با احتساب دروس جبرانی) می توانید اخذ نمایید.

حتما در سایت grad.iaumajlesi.ac.ir جهت دریافت اطلاعات و اخبار ثبت نام نمایید.

ب) سه گرایش در دروس اجباری و جبرانی مشترکند، درس اختیاری را بنابر علاقه خود و عنوان گرایش انتخاب نمایید.

ج) آدرس سایت ثبت نام: http://reg.iaumajlesi.ac.ir