نام و نام خانوادگی رشته روز و تاریخ ساعت استاد راهنما استاد مشاور استادان داور استاد ناظر
ابراهیم جمالی مکاترونیک

پنجشنبه

95/10/9

10:30 ابراهیمی زائری بهرامی نژاد  
مسعود شیوندی چلچه مکاترونیک

پنجشنبه

95/10/9

12 زائری ----- امامی غفوری بهرامی نژاد ------
مجید مالکی مخابرات

پنجشنبه

95/10/9

13 عشوریان معلم بهرامی نژاد ------
علی نعمت اللهی مکاترونیک چهارشنبه 95/10/15 11:30 جمشیدی بیابانی عشوریان بهرامی نژاد -------
سید مرتضی آل علی مکاترونیک چهارشنبه 95/10/15
12:30 جمشیدی بیابانی اسفندیاری -------
رضا ترابی تبدیل انرژی پنجشنبه 95/10/16
10 بزاز زاده --- طالبی دانشمند قهرائی
پویان شکراللهی مخابرات یکشنبه 95/10/19
8:30 سلطانی امامی عشوریان مصری نژاد