با عنایت به اینکه سامانه سیدا و مروارید در دست بروز رسانی و ارتقاء می باشد، لذا انجام فعالیت مالی و آموزشی در این سامانه از ۲ الی ۱۵ مردا ماه متوقف می باشدو انجام هر گونه تراکنش در بازه فوق در سامانه ها امکان پذیر نیست.