دانشجوی گرامی در صورت تمایل به اخذ درس به صورت میهمانی در واحدهای دیگر در نیمسال تابستان ۹۹ درخواست خود را حداکثر تا روز چهار شنبه مورخ 99/4/25 در قالب فرم تکمیل شده (فرم شورای آموزشی) به مدیر آموزش تحویل نمائید .