قابل توجه دانشجویان دکتری که در نیمسال اول ۹۹-۹۸ امتحان جامع دارند :
 
زمان برگزاری آزمون کتبی۲۸ آبان ماه
محل برگزاری آزمون کتبی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
 
زمان برگزاری آزمون شفاهی : ۲۸ و ۲۹ آبان ماه
محل برگزاری آزمون شفاهی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه - مجلسی