ضمن تبریک سال جدید به اطلاع می رساند با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور، از یکشنبه 18فروردین ساعات تشکیل کلاسها به شرح زیر می باشد:

  • جلسه اول: 8:15 تا 9:45
  • جلسه دوم: 10:00 تا 11:30
  • جلسه سوم: 11:45 تا 13:15
  • نماز و نهار: 13:15 تا 14:15
  • جلسه چهارم: 14:15 تا 15:45 (یا 16:30)