به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی میرساند از تاریخ 1396/7/11در روزهای شنبه (فقط روزهای شنبه)هیچگونه خدمات اداری وآموزشی ارائه نمیگردد

بدیهی است در روزهای یکشنبه الی پنج شنبه کلیه خدمات اداری وآموزشی انجام میگردد