قابل توجه دانشجویان گرامی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند تا روز پنج شنبه مورخ 95/11/28 فرصت دارند، پس از مطالعه آئین نامه انتخاب دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی، در صورت واجد شرایط بودن نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه و تهیه مستندات و تحویل مدارک به دفتر فرهنگ اسلامی ( آقای جعفری) اقدام نمایند . بدیهی است پس از تاریخ مذکور به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  دانلود آئین نامه انتخاب داشجویان نمونه