سوالات متداول مربوط به امور آموزشی

1- دوره ( مقطع ) کاردانی پیوسته چیست؟

این مقطع مربوط به دارندگان دیپلم های سه ساله فنی و حرفه ای و کارودانش می باشد.

تذکر 1- پذیرش دارندگان دیپلم های سه ساله نظری ، نظام قدیم و پیش دانشگاهی با گذراندن 12 واحد دروس جبرانی در این مقطع در رشته مورد تقاضا بلامانع است.

تذکر 2- دارندگان دیپلم های سه ساله( فنی و حرفه ای و کارودانش) که با رشته مورد پذیرش نامتجانس می باشد ملزم به گذراندن 16 واحد دروس جبرانی در رشته مورد تقاضا می باشند.

2- دوره ( مقطع ) کارشناسی پیوسته چیست؟

این مقطع مربوط به دارندگان مدرک پیش دانشگاهی می باشد.

تذکر - دارندگان مدرک پیش دانشگاهی می توانند در هر رشته مورد تقاضا در این مقطع ثبت نام نمایند.

3- دوره ( مقطع ) کارشناسی نا پیوسته چیست؟

این مقطع مربوط به دارندگان مدرک فوق دیپلم (کاردانی) می باشد و دارندگان مدرک کاردانی می توانند در هر رشته مورد تقاضا در این مقطع ثبت نام نمایند.

4 -نحوه ثبت نام بدون آزمون چگونه می باشد؟

پس از اعلام ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی درسایت مرکز آزمون(www.azmoon.org ) و ثبت نام داوطلب و در یافت کد رهگیری و اعلام اسامی پذیرفته شدگان در نیمه دوم شهریور ماه و بهمن ماه داوطلب باید جهت ثبت نام حضوری طبق برنامه زمانبندی که از سایت دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی اعلام می گردد برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه نماید.

5- مدارک لازم جهت ثبت نام در دانشگاه چیست؟

اصل شناسنامه به همراه 2 سری تصاویر از صفحات شناسنامه-اصل کارت ملی به همراه 2 سری تصاویر آن
عکس4*3(8قطعه)اصل مدرک پایه بسته به نوع مقطع تحصیلی دانشگاهی به همراه دو سری تصویر از آن

اصل مدرک پایه
مدرک نظام وظیفه (مختص برادران)
شهریه براساس مصوبه مربوطه

6- هر سال تحصیلی چگونه تعریف می شود؟

هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال ویک دوره تابستان می باشد که هر نیمسال شامل16 هفته و دوره تابستان شامل 8هفته می باشد که دوره تابستان جزو مدت آموزشی محسوب نمی شود.

7- حداکثر واحد انتخابی در هر ترم (کاردانی و کارشناسی) چگونه است؟

دانشجویانی که میانگین ترمی آنها کمتر از 12 می باشد(مشروط ) مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند.
دانشجویانی که میانگین ترمی آنها بین 12 تا 16/99باشد مجاز به انتخاب حداکثر 20 واحد درسی در نیمسال بعدمی باشند.
دانشجویانی که میانگین ترمی آنها 17 و بالاتر باشد مجاز به انتخاب حداکثر 24 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند.
تبصره: دانشجویان ترم آخر حتی در صورت مشروطی در ترم قبل ، مجاز به انتخاب حداکثر 24 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند.
اخذ دروس وصایا و روخوانی قرآن کریم علاوه بر تعداد واحد های فوق الذکر در نیمسال بلا مانع است.

8- حداقل واحد انتخابی در هرترم(کاردانی و کارشناسی)چگونه است؟

دانشجو موظف به اخذ حداقل 12 واحد (با احتساب وصایا و روخوانی قرآن)می باشد.

9- دروسی که دانشجو باید طی دوره تحصیلی خود اخذ نمایدچه دروسی می باشد؟

دروس مربوط به هر رشته در چارت دروس در وب سایت دانشگاه (www.iaumajlesi.ac.ir) موجود می باشد ، به دانشجویان توصیه میگردد در هرترم طبق چارت دروس خود را اخذ نمایند.

10- چنانچه دانشجوئی 2 درس همنیاز راباهم اخذ نمایدو یکی از آنها را نگذراند،وضعیت درس دیگر چگونه است؟

مردودی در یکی از دروس هم نیاز باعث حذف درس دیگر نمی شود ویا به عبارتی نمرات دروس همنیاز مستقل از هم میباشد ولی این دروس هنگام اخذ باید هم زمان اخذ گردند.

11- شرایط اخذ دروس پیشنیاز وابسته چگونه است؟

در صورتی که دانشجو از یک درس پیشنیاز نمره قبولی نیاورد یا پس از شرکت در کلاسها در امتحان شرکت ننماید مجاز است درس پیشنیاز را به همراه درس وابسته به صورت همزمان اخذ نماید.

12 -حداکثرسنوات مجاز تحصیلی برای هر مقطع را مشخص کنید.

طبق بخشنامه آموزشی حداکثر سنوات تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و همچنین کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد دو ونیم سال(5 ترم) و برای کارشناسی پیوسته 5 سال (10 ترم) می باشد .
در ضمن میزان سنوات دانشجویان مشمول ، با توجه به مقررات نظام وظیفه تصمیم گیری می شود.

13- معادلسازی دروس به چه صورت می باشد؟

در صورتی که دانشجو قبل ازورود به تحصیلات دانشگاه دروسی را دردانشگاه آزاد اسلامی و یا مؤسسه آموزش عالی دیگری که مورد تأییدوزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد گذرانده باشد،می تواند دروسی را که از نظر سر فصل و محتوی حداقل 80% تشابه به سر فصل داشته باشد و تعداد واحد درسی مشابه ای را داشته باشد را معادلسازی نماید . لازم به ذکر است نمره درس مورد نظر برای مقطع کاردانی و کارشناسی نباید از 12کمتر و برای مقطع کارشناسی ارشد نباید از 14 کمتر باشد .

14- اخذ مرخصی تحصیلی دانشجو به چه صورت است؟

دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در طول تحصیل مجازبه اخذ2ترم طبق آیین نامه و1 ترم در موارد خاص ودانشجویان دوره کارشناسی پیوسته در طول تحصیل مجازبه اخذ 4 ترم طبق آیین نامه و 2ترم در مواردخاص استفاده از مرخصی هستند.مرخصی تحصیلی برای دانشجویا ن کارشناسی ارشد طبق آیین نامه 1 ترم و در مواردخاص 3 ترم دیگرمی باشد.

15- تعداد واحد درسی مجاز جهت انتخاب دوره تابستان چگونه است؟

حداکثرواحد های انتخابی مجاز برای دوره تابستان برای مقطع کاردانی و کارشناسی8 واحد وکارشناسی ارشد دو درس جبرانی حداکثرتا سقف 6 واحد
16-برنامه کلاسهای درسی در چه روزهایی می باشد؟

اولویت تشکیل کلاس در سه روز آخر هفته بوده و ساعت شروع کلاسها 30/8 صبح و پایان کلاسها 16 می باشد.

17- تفاوت کاردانی پیوسته و ناپیوسته در چیست؟

کاردانی پیوسته شامل دانش آموختگانی است که بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده باشند .
کاردانی ناپیوسته شامل دانش آموختگان که پس از گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده باشند

18- دروسی که دانشجو باید طی دوره تحصیلی خود اخذ نماید چه دروسی می باشد؟

دروس مربوط به هر رشته در چارت دروس در وب سایت دانشگاه (www.iaumajlesi.ac.ir) //آموزشی -تحصیلات تکمیلی// چارت آموزشی//موجود می باشد . به دانشجویان توصیه میگردد حتی المقدور طبق چارت دروس خود را اخذ نمایند

19-چنانچه دانشجوئی 2 درس همنیاز را با هم اخذ نماید و یکی از آنها را نگذراند،وضعیت درس دیگر چگونه است؟

مردودی در یکی از دروس هم نیاز باعث حذف درس دیگر نمی شود ویا به عبارتی نمرات دروس همنیاز مستقل از هم میباشد ولی این دروس هنگام اخذ باید هم زمان اخذ گردند.

20- شرایط اخذ درس کارآموزی چیست؟

در صورتی که دانشجویان دوره کاردانی بدون احتساب دروس پیشنیاز حداقل 50 واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذدرس کارآموزی هستند.
درصورتی که دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته بدون احتساب دروس جبرانی حداقل 50 واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزی هستند.
در صورتی که دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته بدون احتساب دروس پیشنیاز حداقل 100 واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزی هستند.
در صورتی که دانشجو غیر ترم آخر درس کارآموزی اخذ نماید نمی تواند بیش از 16 واحد انتخاب کند . بهترین ترم جهت اخذ کارآموزی ترم آخر می باشد.

21- مراحل کارآموزی راشرح دهید.

1- اخذ واحد کارآموزی در زمان انتخاب واحد
2-مشخص نمودن قطعی و سریع محل گذراندن کارآموزی
3-اخذ نامه رزرو کارآموزی از دفتر ارتباط با صنعت
4-ارائه نامه کارآموزی ازدانشگاه به محل کارآموزی
5-ارائه نامه تایید شده محل کارآموزی به دفتر گروه جهت تایید و ثبت درسیستم
6-گرفتن نامه معرفی به کار از دفتر ارتباط با صنعت
7-ارائه نامه شروع به کاربه محل کار آموزی
8-ارتباط با استادمربوطه در طی دوره کارآموزی

22- شرایط اخذ دروس معرفی به استاد چگونه است؟

در صورتی که دانشجو کلیه دروس دوره را با موفقیت بگذراند و حداکثر 8 واحد درسی باقیمانده باشد می تواند درس یادروس مورد نظر را خارج از تقویم دانشگاهی از طریق ارجاع به استاد بگذراند .
اخذ دروس وصایا و روخوانی قرآن کریم علاوه بر تعداد واحد های فوق الذکر درمعرفی به استاد بلا مانع است.

23- تغییر رشته در دانشگاه آزاد چگونه است؟

تغییر رشته تحصیلی صرفاً با شرکت در آزمون مجدد یا ثبت نام در بدون آزمون از طریق سایت (www.azmoon.org) امکان پذیر می باشد.

24- چگونه دانشجو میتواند از وضعیت تحصیلی خود ،واحدهای گذرانده و واحدهای باقیمانده مطلع گردد؟

هردانشجو موظف است بعد از پایان هر ترم وضعیت نمرات خود را از طریق سایت بررسی نماید و در صورت تمایل ضمن اخذ کارنامه کلی از سایت به چک آن با سیلابس دروس خود از تعداد واحد های گذرانده و باقیمانده مطلع گرددو در صورت داشتن هرگونه سوال در این رابطه به کارشناس آموزش یامدیر گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.

25- اقداماتی که دانشجویان ترم آخر موظف به انجام آن می باشند چیست؟

دانشجویی که در ترم آخر مشغول به تحصیل می باشد موظف است بعد از گذشت 2 ماه ازترم نسبت به ارائه مدارک فراغت از تحصیل خود اقدام نماید .

26- در صورتی که دانشجو نسبت به نمره اعلام شده پایان ترم اعتراض داشته باشد چگونه پیگیری نماید؟

هر دانشجو در صورتی که نسبت به نمره اعلام شده خود اعتراض دارد می تواند حداکثر یک هفته بعد از اعلام نمره،اعتراض خودرا از طریق سایت اعلام نماید در صورت وارد بودن اعتراض با هماهنگی استاد و معاونت آموزشی،اعتراض در شورای آموزشی دانشگاه مطرح میشود.

27- در خصوص اقدامات دانشجو برای شرکت در امتحانات توضیح دهید.

هر دانشجو موظف است بر اساس اطلاعیه اعلام شده از طرف آموزش قبل از شروع امتحانات نسبت به در یافت کارت ورود به جلسه اقدام نماید بدیهی است داشتن کارت ورود به جلسه در جلسه امتحان الزامی است.ضمناً هر دانشجو بعد از حضور در جلسه امتحان موظف به امضاء لیست حضور و غیاب می باشد در غیر این صورت دانشجو غایب محسوب می شود .

28- نمرات تاچند روز پس از امتحان مشخص می گردد؟

اساتید موظفند تا 5 روز پس از پرگزاری امتحان، نمرات دانشجویان را در سایت ثبت نمایند، مگر امتحانات دروسی که همراه با پروژه هستند و اساتید به دانشجویان برای تحویل آن فرصت داده باشند.

29- شرایط اخراجی دانشجو را شرح دهید.

دانشجویان در صورت مشروطی بیش از حد و یا اتمام سنوات آموزشی از دانشگاه اخراج می گردند.

30- روال انجام مراحل مهمانی از سایر واحد ها به واحد شهرمجلسی را شرح دهید.

1- ثبت شماره نامه در دبیرخانه واقع درساختمان اداری
2-ارائه کپی ازاصل مجوز و تحویل اصل آن به نقل و انتقالات
3-تکمیل نمودن فرم مشخصات در آموزش دانشگاه
4-مراجعه به گروه جهت ثبت دروس انتخابی
5-واریز شهریه وتایید مالی
6-اخذ دروس توسط دانشجو از طریق اینترنت با شماره دانشجویی تعریف شده و رمز عبور یا از طریق کارشناس برنامه ریزی گروه مربوطه

31- روال انجام مراحل مهمانی از واحد شهر مجلسی به سایر واحد ها را شرح دهید.

1- تهیه 2سری کپی از اصل مجوز
2-مراجعه به آموزش دانشگاه و گروه برنامه ریزی جهت اخذ لیست دروس
3-تایید مالی
4-امضای معاونت آموزشی دانشگاه
5-مراجعه به دبیرخانه و ثبت نامه میهمانی
توجه : رعایت پیش نیازی ،همنیازی ، سقف واحد به عهده دانشجو می باشد.

32- ثبت نام دانشجویان مهمان از چه زمانی آغاز می شود؟

با مراجعه به سایت دانشگاه (www.iaumajlesi.ac.ir ) آموزشی- تحصیلات تکمیلی //تقویم آموزشی// از تاریخ و مهلت ثبت نام دانشجویان مهمان مطلع شوید

33- نحوه اخذ گواهی اشتغال به تحصیل چگونه است؟

گرفتن گواهی اشتغال به تحصیل تنها از طریق درخواست حضوری به اداره آموزش  امکان پذیر می باشد .

34- نحوه اخذ گواهی مدرک پایه چگونه است؟

گرفتن گواهی اخذ مدرک پایه از اداره آموزش م امکان پذیر می باشد.

35- چگونگی ثبت نام معرفی به استاد راشرح دهید.

دانشجویان برای ثبت نام معرفی به استاد باید به گروه آموزشی خود مراجعه نمایند.

36- تاریخ امتحان معرفی به استاد چه زمانی می باشد؟

تاریخ امتحان معرفی به استاد هر 15 روز یکبار بر اساس جدول زمانبندی در وب سایت دانشگاه اعلام میگردد

37- انتخاب واحد از کی شروع می شود و تاکی ادامه دارد؟

با مراجعه به سایت دانشگاه (www.iaumajlesi.ac.ir)//آموزشی -تحصیلات تکمیلی//تقویم آموزشی// از تاریخ و مهلت ثبت نام مطلع شوید.

38- حذف واضافه از چه زمانی شروع وتاچه مدت ادامه دارد؟

با مراجعه به سایت دانشگاه (www.iaumajlesi.ac.ir)//آموزشی -تحصیلات تکمیلی//تقویم آموزشی //از تاریخ و مهلت حذف و اضافه مطلع شوید.

39- در صورت پر شدن ظرفیت ها دانشجو چگونه باید انتخاب واحد نماید؟

با توجه به اینکه هرگروه درسی دارای ظرفیت محدود می باشد و الویت ثبت نام در هر ترم با دانشجویان ورودی قدیم می باشد دانشجویان می توانند در گروهی که دارای ظرفیت می باشد ثبت نام نمایند. ضمن اینکه دانشگاه موظف است درس را به دانشجو ارائه نماید ،اما در صورت تکمیل ظرفیت اخذ درس باگروه خاص یا روز خاص امکان پذیر نمی باشد مگر گروه های دارای ظرفیت .

40- در مورد ماده 55 توضیح دهید.

در مواردي كه واحد دانشگاهي مبدأ نتواند بعضي از دروس الزامي دوره را در يك نيمسال معين عرضه نمايد ، دانشجو مي تواند باصلاحديد واحد دانشگاهي مبدأ وموافقت واحد دانشگاهي مقصد فقط براي يكبار در طول دوره تحصيل ،كمتر از حداقل واحدهاي درسي مجاز تعيين شده ( 11 واحد براي تمام وقت ها و 9 واحد براي پاره وقت) در يك نيمسال را در واحد يا واحدهاي ديگر دانشگاهي بگذراند .

41- در مورد ماده 24 توضیح دهید.

در صورتی که تعدادی از دروس دانشجو (کارشناسی ارشد) در یک ترم ارائه نشود نامبرده می تواند حداکثرنصف واحدهای درسی اخذ شده خود را فقط در یک نیمسال در واحدهای دانشگاهی دیگر و با مجوز کمیسیون موارد خاص آموزشی استان بگذراند.

42- کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد چه تعداد است؟

کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد 28 واحد تئوری و 6 واحد پایان نامه می باشد

43- در خصوص دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد به اختصار توضیح دهید.

چنانچه به تشخیص مدیر گروه گذراندن تعدادی از دروس دوره کارشناسی به عنوان دروس کمبود ویا جبرانی ضروری تشخیص داده شود ، داتشجو موظف به گذراندن آن می باشد حداکثر واحد جبرانی 24 واحد است که به ازای هر 12 واحد درسی از دروس جبرانی یک نیمسال تحصیلی به طول مدت تحصیل دانشجو افزوده می شود.

44- پایان نامه دوره کارشناسی ارشد چند واحددرسی است؟

تعداد واحد پایان نامه برای کلیه رشته های این واحد 6 واحد درسی است

45- حداقل و حداکثر واحد مجار هر ترم در مقطع کارشناسی ارشد چه تعداد است؟

دانشجوی کارشناسی ارشد در هر ترم می تواندحداقل 8 و حداکثر 14 واحد درسی اخذ نماید.

46- در خصوص ارزشیابی تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد توضیح دهید.

حداقل نمره قبولی هر درس اعم از اصلی و جبرانی 12 می باشد .
نمرات دروس جبرانی در احتساب میانگین ترمی و کل محاسبه نمی شود.
میانگین نمرات هر ترم نباید از 14 کمتر باشد .درغیر این صورت دانشجو مشروط بوده و در صورتی که دانشجوی کارشناسی ارشد 2 ترم مشروط گردد اخراج محسوب می شود.

47- آیا گذراندن درس قرآن کریم و مبانی کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری اجباری است ؟

دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکتری ) از گذراندن درس آشنایی با قرآن کریم و مبانی کامپیوتر طبق بخشنامه شماره 38541 مورخ 15/6/94 معاف هستند.

48- آیا گذراندن درس وصایای امام (ره) اجباری است ؟

همه دانشجویان در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی ملزم به گذراندن درس وصایای امام (ره) هستند مگر آنکه این درس را در یکی از مقاطع قبلی گذرانده باشند.

49- آیا گذراندن درس روش تحقیق در مقطع کارشناسی ارشد اجباری است ؟

کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد رشته های مختلف که درس روش تحقیق را در دوره کارشناسی نگذرانده یا این درس را در برنامه کارشناسی ارشد ندارند موظف اند این درس را به ارزش دو واحد به صورت جبرانی قبل از اخذ واحد پایان نامه بگذرانند.

50-   شرایط بررسی احراز ممتازین جهت تخفیف شهریه :

براساس بخشنامه شماره 10/45604   مورخ 94/7/4

1- میانگین ترمی (دوره های کاردانی وکارشناسی ) حداقل 17 و میانگین دو ترم (اول و دوم ) سال تحصیلی حداقل 17 به بالا و میانگین ترمی (کارشناسی ارشد) حداقل 16 و میانگین دو ترم (اول و دوم ) سال تحصیلی حداقل 16 به بالا باشد.

2 – تعداد واحد اخذ شده وموثرهر نیمسال ( برای کاردانی وکارشناسی ) حداقل 18 واحد (بدون احتساب دروس پیشنیاز و جبرانی )، برای کارشناسی ارشد تعداد واحد اخذ شده وموثر هر نیمسال حداقل 8 واحد (بدون احتساب دروس جبرانی) می باشد.

3- نداشتن هیچ نمره ای کمتر از 12 ( برای کاردانی وکارشناسی )و نداشتن هیچ نمره ای کمتر از 14 (کارشناسی ارشد) در دو نیمسال مذکور .

4- تخفیف شهریه برای دانشجویان فارغ التحصیل وافرادی که در نیمسال اول سال تحصیلی آتی انتخاب واحد ندارند لحاظ نمی گردد.

سوالات متداول مربوط به امورمالی

1- دانشجویان چه تسهیلاتی از دانشگاه می توانند اخذ کنند (وام) مبلغ آن چقدر است و باز پرداخت آن چگونه است؟

الف- وام وزارت علوم که در سال یکبار پرداخت می شود (کاردانی ها و کارشناسی ها مبلغ دریافت وام 5000000 ریال  کارشناسی ارشد مبلغ 11500000 ریال ودکتری 25000000ریال ) با باز پرداخت بعد از فراغت از تحصیل

ب- تقسیط شهریه متغیر با بازپرداخت 4ماهه با اخذ چک

2-   دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید و بنیاد جانبازان چگونه شهریه خود را پرداخت می کنند؟

در حال حاضر بر اساس بخشنامه های صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشجویان دارای سهمیه شاهد وجانبازان بالای 25 % ، تابه میزان 100 درصد از پرداخت شهریه معاف می باشند.

3-   دانشجویان تحت پوشش اداره بهزیستی چگونه شهریه خود را پرداخت می کنند؟

این دسته ازدانشجویان با ارائه گواهی از اداره بهزیستی با پرداخت خدمات آموزشی وبیمه وکارت دانشجویی ثبت نام میکنند وطبق توافق نامه 20درصد شهریه را دانشگاه و80درصد مابقی توسط بهزیستی تا سقف 40000000ریال ثبت نام میشوند

سوالات متداول مربوط به حوزه معاونت دانشجوئی

سوالات متداول تخفیف شهریه دانشجویی

1-چه تسهیلاتی برای دانشجویانی که استطاعت پرداخت شهریه را ندارند وجود دارد؟

صندوق رفاه دانشجویان هر واحد در دانشگاه آزاد اسلامی، وظیفه کمک به دانشجویان را جهت پرداخت شهریه دارد.این صندوق با هدف ایجاد تسهیلات و امکانات مالی برای کمک به دانشجویان در این راستا فعالیت می نماید.

2-شرایط استفاده از تخفیفات شهریه چگونه است؟

مطابق آیین نامه تخفیفات شهریه دانشگاه آزاد اسلامی انواع تخفیفات دانشجویی به شرح ذیل می باشد:

الف – تخفیف دو دانشجویی .

ب- تخفیف کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی.

پ- تخفیف دانشجویان ممتاز بر اساس بخشنامه.

ت- نفرات برتر آزمون سراسری.

ث- ممتاز ورزشی.

ج- قاری و حافظ کل قرآن.

چ-نفرات برتر مسابقات فرهنگی و هنری.

ح-عضو باشگاه پژوهشگران جوان.

خ-عضو انجمن های علمی ودارای عناوین علمی.

د- مبتلا به بیماری های خاص.

3-شرایط شهریه دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران چگونه است؟

در حال حاضر بر اساس بخشنامه های صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشجویان دارای سهمیه شاهد وجانبازان بالای 25 % ، به میزان 100 درصد از پرداخت شهریه معاف می باشند.

4-شرایط شهریه دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی چگونه است؟

دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی، می بایست شهریه خود را به طور کامل پرداخت نمایند و سپس با ارائه نامه ای از سوی سازمان بهزیستی شهرستان خود به امورمالی واحد دانشگاهی و تایید شهریه پرداختی توسط امورمالی نسبت به اخذ و یا واریز آن به حساب واحد توسط سازمان بهزیستی اقدام نمایند. بدیهی است این مبلغ درحساب بستانکاری دانشجوی مربوطه ثبت گردیده و در نیمسال بعدی لحاظ خواهد گردید.

سوالات متداول ایاب و ذهاب دانشجویی

1-سرویس دهی دانشجویان در چه مسیرهایی انجام می پذیرد؟

سرویس دهی دانشجویان در مسیر های ذیل فعلا بر قرار می باشد:

الف- اصفهان به مبارکه وبالعکس :

2- آیا در مسیر های جدید سرویس های ایاب و ذهاب دایر می گردد؟

در صورتی که دانشجویان درخواست سرویس ایاب و ذهاب در مسیر جدید بنمایند ،پس از ثبت نام و رسیدن به حد نصاب لازم سرویس دایر می گردد.دانشگاه آمادگی دارد در مسیرهای جدیدی از جمله زرین شهر-پیر بکران و فلاورجان-صفائیه-بهارستان –شاهین شهر و ...در صورت رسیدن به حد نصاب لازم سریعا سرویس ایاب و ذهاب دایر نماید.

سوالات متداول خوابگاه

1-            چگونه می توانیم خوابگاه رزرو نمائیم؟

با مراجعه به دفتر امور خوابگاه و واریز اجاره بهاء می توانید خوابگاه خود را تحویل بگیرید .

2-            مبلغ اجاره بهاء خوابگاه چقدر است ؟

مبلغ اجاره برای یک ترم 210000 تومان و مبلغ 40000 تومان به عنوان ودیعه می باشد که در پایان تحصیل مبلغ ودیعه مسترد خواهد شد .

3-            خوابگاهها چه امکاناتی دارد ؟

خوابگاههای دانشجوئی دارای یخچال ، تخت ، اجاق گاز، سیستم گرمایشی و سرمایشی ، اطاق تلویزیون ، سالن مطالعه و اینترنت رایگان میباشد .

4-            خوابگاهها چند نفره می باشد ؟

 هر اطاق از 4 نفر تا 6 نفر ( بستگی به اندازه     اطاق ها ) دانشجویان اسکان داده می شوند .

5-            لوازم مورد نیاز دانشجوی خوابگاهی چیست ؟

دانشجویان بایستی پتو ، تشک ، لوازم شخصی ، ملحفه و ظروف مورد نیاز جهت سرو شام و صبحانه و .... را همراه داشته باشند .

6-            ساعت تردد خوابگاه به چه صورت میباشد ؟

ورود و خروج دانشجویان خوابگاهی در طول روز بلامانع است و ساعت تردد در بعد از وقت اداری حد اکثر تا ساعت 23 می باشد .

7-            امکانات ورزشی – تفریحی و.... خوابگاه چیست ؟

خوابگاه در کنار سالن ورزشی – سالن مطالعه – بوفه – نماز خانه و سلف دانشجوئی واقع شده و دانشجویان می توانند از امکانات آن در بعد از وقت اداری استفاده نمایند.

8-            آیا دانشجو مجاز به آوردن همراه ( دوست و اقوام ) در خوابگاه میباشد ؟

حضور افراد غیر خوابگاهی در خوابگاهها اکیدا ممنوع و در صورت نیاز میتوانید با هماهنگی مسئول امور خوابگاهها از مهمانسرای دانشجوئی و یا مهمانسرای والدین برای مدت محدود استفاده نمائید .

9-            امکانات مهمانسرا چیست ؟

مهمانسرا در جوار خوابگاهها و دارای پتو ، تشک ، تخت ، یخچال ، اجاق گاز ،و غیره میباشد.

10-        آیا هزینه ای برای مهمانسرا دریافت میشود ؟

مهمانسرای والدین برای والدین دانشجویان به صورت رایگان و برای دانشجویان به ازای هر شب 10000 تومان اخذ می گردد که این مبلغ برای دانشجویان ارشد در طول ترم به صورت نیم بهاء میباشد .

سوالات متداول امور تغذیه

1-            جهت در یافت کارت غذا باید به چه قسمتی مراجعه نمائیم ؟

به امور دانشجوئی ، مسئول امور تغذیه مراجعه نمائید . لازم به ذکر است کارت به صورت الکترونیکی است و ضمن اینکه کارت دانشجوئی، کارت غذا ، کارت کتابخانه نیز میباشد .

2-            چگونه غذا رزرو نمائیم ؟

با واریز مبلغی به صورت اینترنتی در سامانه سلف سرویس که تحت شبکه وب میباشد میتوانید از یک هفته قبل نسبت به رزرو غذای هفته بعد خود اقدام نمائید .دقت کنید تا ساعت 14 روز پنج شنبه هر هفته فرصت دارید تا نسبت به رزرو غذای هفته بعدی اقدام نمائید .

3-            در صورتیکه کارت غذا و کارت دانشجوئی مفقود شود چه کنیم ؟

دانشجویان نسبت به نگهداری کارت اهتمام لازم را داشته باشند  و برای چاپ مجدد مبلغ 10000 تومان دریافت خواهدشد

4-            دانشجویانی که موفق به رزرو غذا نمی شوند چه تدبیری برایشان اندیشیده شده است ؟

این دانشجویان میتوانند از بوفه دانشجوئی  استفاده نمایند .ویا در صورت وجود داشتن غذای اضافی درساعت 13:30 به سلف سرویس مراجعه نمایند.

سوالات متداول تربیت بدنی

1-           تربیت بدنی دانشگاه دارای چه امکاناتی می باشد؟

دارای سالن بدن سازی-سالن کشتی-سالن ورزشهای رزمی-سالن فوتسال-زمین چمن-زمین والیبال و بسکتبال و سالن تنیس می باشد.

2-            دانشجویانی که در یک رشته ورزشی مهارت دارند جهت شرکت در تیمهای ورزشی چه اقداماتی باید بعمل آورند؟

این افراد می توانند در ساعات به واحد تربیت بدنی مراجعه و ثبت نام بعمل آورند.

3-            آیا دانشجویانی که دارای مقام ورزشی در سطح منطقه ای و کشوری و ...داشته باشند از تخفیف شهریه برخوردار می شوند؟

دانشجویانی که دارای مقامهای اول تا سوم در مسابقات منطقه ای-کشوری-قهرمانی المپیک را کسب نمایند از 5 درصد تا 100 درصد تخفیف شهریه برخوردار می شوند.

   دفتر مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی

دفتر مشاوره دانشگاه جهت امور زیر در روزهای پنج شنبه بصورت رایگان در خدمت دانشجویان گرامی می باشد.

ازدواج و طلاق                                                                                                              

مسایل خانوادگی و رفع تعارضها

حل بحرانهای عاطفی و ارتباطی

تشخیص و درمان اختلالها ومشکلات روانی (از قبیل : افسردگی, اضطراب,وسواس,ترسهای غیرمنطقی و...)

گرفتن انواع تست های هوش و شخصیت

بررسی مشکلات یادگیری ومطالعه

اختلالات روانی

مشاوره شغلی و...

دانشجویان گرامی می توانند در روزهای تعیین شده به دفتر مشاوره دانشگاه واقع در ساختمان ولایت طبقه چهارم مراجعه نمایند.

 

 مسعود رأفت نیا

ایمیل :Mاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید             روان شناس بالینی دانشگاه

@rafatniaaa              :تلگرام

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

از آنجائیکه دانشگاه آزاد اسلامی بخش مهمی از رسالت آموزش و پرورش استعدادهای فرزندان میهن اسلامی را عهده دارمی باشد و با توجه به اهمیت رشد و شکوفائی استعدادهای جوان کشور، شناسایی دانش آموزان، دانشجویان و دانش پژوهان جوان و مستعد، حمایت، تقویت و راهنمایی آنها به منظور ارتقاء سطح دانش و بروز خلاقیتها و نوآوریهای آنان تأثیر بسزایی در نیل به اهداف دانشگاه خواهد داشت. لذا دانشگاه آزاد اسلامی تلاش می کند تا تسهیلات و امکانات لازم را برای تشویق جوانان خلاق و کارآفرین و علاقمند به دانش و پژوهش از هر جهت در چارچوب امکانات موجود فراهم سازد و لذا به موجب این اساسنامه باشگاه پژوهشگران تأسیس شده است تا گامی موثر در دستیابی به این امر مهم باشد.

هدف اصلی باشگاه توسعه هدفمند پژوهش در میان اعضا خود از طریق متشکل کردن آنها در قالب گروهها و هسته های پژوهشی تحت نظر اساتید دانشمند و متعهد می باشد همچنین کمک به اعضا و گرو ههای پژوهشی باشگاه برای بهره برداری بهینه از امکانات مادی و علمی دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی و استفاده از ردیف بودجه پژوهشی دانشگاهها و نیز پیوند موثر بین سایت و مراکز علمی و پژوهشی ایران و جهان از وظائف باشگاه می باشد.

دانشجویان گرامی جهت عضویت باید از طریق سایت باشگاه به آدرس http://www.bpj.ir و براساس آیین نامه عضویت باشگاه (این آیین نامه در سایت باشگاه می باشد) اقدام نمایند.

تقاضاي عضويت داوطلب ها، به لحاظ تطبيق با شرائط آئين نامه عضويت باشگاه، مورد بررسي قرار مي گيرد و چنانچه عضويت كسي مورد تأييد قرار گيرد، نسبت به صدور كارت عضويت رسمي براي وي اقدام مي شود و با اين كارت، امتيازات و تسهيلات زیر از طرف شعبه باشگاه در واحد دانشگاه آزاد مستقر در شهر متقاضي قابل تخصيص است:

1-ثبت مشخصات فردي در بانك اطلاعات اعضاي باشگاه و دريافت كارت عضويت، كه مبين پژوهشگر بودن اعضاء است و تأييدي رسمي است از طرف سازماني شناخته شده و كشوري در خدمت جوانان پژوهشگر ايراني. اين امر، يكي از بزرگترين مزاياي عضويت در باشگاه مي باشد.

2-امكان استفاده از تسهيلات و امتيازات ويژه اعضاء بر اساس آئين‌نامه تسهيلات باشگاه، شامل:

 • تشويق مادي و معنوي از افرادي كه مقالاتISI يا علمي پژوهشي تهيه و به چاپ رسانند
 • تشويق و حمايت از شركت در همايش‌هاي داخلي و كنفرانس‌هاي بين‌المللي
 • تخصيص سهميه و كمك هزينه سفرهاي زيارتي
 • تخصيص تخفيف شهريه
 • امكان استفاده از اولويت استخدام در دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان عضو هيأت علمي و يا كارمندي
 • بن كتاب
 • مساعدت در تأليف كتاب
 • كمك هزينه پايان نامه تحصيلي

3-اطلاع رساني و امكان شركت در همايش‌ها، هم‌انديشي‌ها و گردهم‌آيي‌هاي تخصصي ويژه اعضاء

4-امكان استفاده از تسهيلات مالي باشگاه براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي تعريف و تصويب شده

5-امكان شركت در اردوها و مراسم ويژه فرهنگي باشگاه

6-امكان حضور در نشست‌هاي تخصصي و كارآفريني باشگاه

7-امكان تحصيل در مقطع بالاتر بدون نياز به شركت در آزمون ورودي (ويژه اعضاي استعداهاي درخشان)

8-سازماندهي در گروههاي اعضاء، براي تعريف و اجراي طرجهاي پژوهشي مورد نياز دستگاههاي اجرايي و صنعتي

9-شركت در دوره هاي آموزشي باشگاه، از قبيل كارگاههاي آموزش مقاله نويسي، روش تحقيق، جستجوي اينترنت و نظائر آن

10-شركت در مسابقات باشگاه و رقابت با سايرين

11-بازديد از مراكز علمي و صنعتي و نمايشگاههاي تخصصي و بسياري موارد ديگر، كه حسب مورد قابل تخصيص است

افتخارات حوزه پژوهش و فناوری واحد شهر مجلسی

حوزه معاونت پژوهش و فنآوري در طي سال هاي مختلف با همکاری اعضا هیات علمی ، پرسنل و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه موفق شده است افتخارات مختلفي كسب نمايد كه به برخي از اين افتخارات به شرح زير پرداخته مي شود:

 • کسب رتبه دوم در تعداد مقاله مجله در SCOPUS به ازای استادیار در واحدهای استان اصفهان
 • کسب رتبه دوم در نسبت تعداد ارجاعات به تعداد استادیار در SCOPUS در واحدهای استان اصفهان
 • کسب رتبه سوم در شاخص H بر اساس گزارش پایگاه استنادی SCOPUS در واحدهای استان اصفهان
 • کسب رتبه چهارم در تعداد ارجاعات به ازای مقاله در SCOPUS در واحدهای استان اصفهان
 • اجرای 245 طرح پژوهشی داخلی و برون دانشگاهی توسط اعضائ هیات علمی و همکاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • چاپ 267 مقاله در مجلات علمی
 • برگزاری 13 همایش علمی
 • چاپ 3 مجله :

-                فرایندهای نوین در مهندسی مواد (با رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم و نمایه در ISC)

-                International Journal of Advanced Design and Manfacturing Technology   ( با رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم و نمایه در ISC)

-                Majlesi Journal of Electrical Engineering ( اقدام برای گرفتن نمایه SCOPUS)

 • آزمایشگاههای تحقیقاتی

-                میکروسکوپ الکترونی (SEM)

-                تونل باد

-                پرینتر سه بعدی (RP)

 • انجمن های علمی مصوب

-                انجمن رباتیک

-                انجمن فیزیک

-                انجمن کامپیوتر

 • آمار کتابخانه واحد :

تعداد کل کتب کتابخانه 96374 شامل :

تعداد کل کتب مخزن امانت 67163
تعداد کل کتب مرجع 2971
تعداد منابع الکترونیکی 26420

 

راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جهت اجرای روند اداری پایان نامه

مرحله اول پروپوزال:

1.انتخاب یک استاد راهنما با راهنمایی مدیر گروه

2. تعیین موضوع پایان نامه با همکاری استاد راهنما

3. کامل نمودن پروپوزال با همکاری استاد راهنما- لازم به ذکر است جهت دریافت فایل فرم پروپوزال به سایتgrad.iaumajlesi.ac.ir مراجعه فرمایید.

تیصره : درصورت تمایل دانشجو یا تشخیص استاد راهنما مبنی بر نیاز به استاد مشاور بایستی علاوه بر پر نمودن مشخصات استاد راهنما در فرم پروپوزال مشخصات استاد مشاور نیز وارد شود.

4. امضاء نمودن بند شماره 10 پروپوزال(جنبه نوآوری ) توسط استاد راهنما و بند شماره 15 (تاییدات) توسط استاد راهنما و مشاور- مهرشهریه بر صفحه اول پروپوزال

5. ارائه پروپوزال تکمیل شده به دفتر تحصیلات تکمیلی (آقای آقابابایی) جهت ثبت در سیستم و ارسال به داوری

لازم به ذکر است دانشجویان از این مرحله به بعد با تماس به دانشگاه به شماره داخلی 2157 از روند داوری پروپوزال خود اطلاع پیدا می نمایند. پس از اطلاع از داوری در صورت تایید داور و صورتجلسه تخصصی گروه ، مشخصات دانشجو در سیستم بانک اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی ثبت شده و دانشجو جزء ظرفیت استاد راهنما و مشاور قرار می گیرد و برای دانشجو یک شماره چهارده رقمی به عنوان کد در نظر گرفته خواهد شد و از زمان کد گذاری دانشجو حداقل چهار ماه بعد از آن می تواند در صورت آماده بودن، پایان نامه خود را ارئه نماید.

در صورت رد شدن پروپوزال از طرف داور، دانشجو پس از اطلاع ازدفتر تحصیلات تکمیلی جهت تحویل گرفتن پروپوزال و انجام اصلاحات و ارائه مجدد آن به دفتر تحصیلات تکمیلی اقدام نماید. لازم به ذکر است در هر مرحله ارائه پروپوزال بایستی دانشجو قبل از ارائه به دفتر تحصیلات تکمیلی در صفحه اول برگه پروپوزال مهر تایید شهر یه مبنی بر عدم بدهکاری را بگیرد. و پروپوزال قبلی که فرم ارزیابی داور ضمیمه آن می باشد همراه با پروپوزال اصلاح شده با امضاء استاد راهنما و مشاور در بند 10 و 15تحویلدفتر تحصیلات تکمیلی نماید. این پروسه تا زمان تایید داور تکرار می شود.

مرحله دوم پایان نامه:

1. پس از تکمیل شدن پایان نامه و تایید استاد راهنما و مشاور مبنی بر کامل بودن آن ، دانشجو بایستی از سایتgrad.iaumajlesi.ac.ir فرم شماره 4 (فرم تایید پایان نامه و تقاضای تشکیل جلسه دفاع) را پرینت گرفته و به ترتیب امضاء استاد راهنما، مشاور، مدیرگروه، آموزش، مالی، کارشناس امورپایان نامه را اخذ نموده و پس از آن پایان نامه خود را همراه با فرم مربوطه تحویل مدیرگروه نماید تا پس از تعیین داور توسط معاونت پژوهشی به داوری ارسال گردد.

تبصره: لازم به ذکر است درصورتی که دانشجو فقط استاد راهنما داشته باشد بایستی دو نسخه پایان نامه و درصورت داشتن استاد مشاور علاوه بر استاد راهنما یک نسخه پایان نامه تهیه نماید و جهت داوری به مدیر گروه ارائه نماید.

2. پس از تعیین داوری توسط معاونت پژوهشی ،دانشجو یک ماه پس از آن با داخلی 2157 دفتر تحصیلات تکمیلی تماس گرفته و از چگونگی نتیجه داوری اطلاع پیدا می نماید. در صورت تایید هر دو داور دانشجو با اساتید داور راهنما و مشاور تماس گرفته و زمان جلسه دفاع را تعیین می نماید و زمان تعیین شده را به دفتر تحصیلات تکمیلی جهت رزرو اطلاع می دهد پس از آن بایستی حداقل دو روز قبل از جلسه دفاع به دفتر تحصیلات تکمیلی مراجعه نموده وگزارشهای پیشرفت کار خود در مدت ارائه پایان نامه به استاد راهنما و همچنین word چکیده فارسی خود را ارئه نماید و سپس دعوتنامه اساتید مربوطه را از دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل گرفته به ایشان ارائه نماید.

3. در صورت رد شدن پایان نامه از طرف داور پس از تماس با داخلی 2157، به دفتر تحصیلات تکمیلی مراجعه نموده و پایان نامه رد شده را همراه با فرم ارزیابی استاد داور تحویل گرفته و پس از انجام اصلاحات ، پایان نامه رد شده و فرم ارزیابی آن همراه با پایان نامه اصلاح شده به دفتر تحصیلات تکمیلی عودت نماید. این پروسه تا زمان تایید داور ادامه خواهد داشت.

جدول راهنمای کلاسها / سایت های کامپیوتر/ آزمایشگاهها و کارگاهها

رشته های تحصیلی موجود در واحد شهر مجلسی مدیرگروه مربوطه  

مجموعه

برق

کارشناسی ارشد مهندسی برق- مخابرات: گرایش های موج ؛ سیستم؛ نوری

کارشناسی ارشدمهندسی مکاترونیک: گرایش های (اتوماتیک وکنترل تولید ارتباطات جنبی ؛ انسان ؛ ماشین ؛ طراحی رباتها وسیستمها )

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: گرایش های (سیستمهای قدرت -الکترونیک قدرت )

کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک –کنترل- بیوالکتریک

کارشناسی پیوسته مهندسی برق: گرایش های (مخابرات –رباتیک-کنترل –الکترونیک-قدرت-اپتیک ولیزر- مهندسی پزشکی- برق)

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق :گرایش های (تکنولوژی الکترونیک-انتقال و توزیع –ابزاردقیق )

کاردانی پیوسته : گرایش های (الکتروتکنیک –الکترونیک )

دکتر حسین امامی

 

       
 
 
رشته های تحصیلی موجود در واحد شهر مجلسی مدیرگروه مربوطه  

مجموعه

مکانیک

کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک گرایش های : (انرژی های تجدید پذیر-تبدیل انرژی-ساخت وتولید-طراحی کاربردی –طراحی صنعتی- )

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک گرایش های) ساخت و تولید-قالب سازی –تاسیسات حرارتی وبرودتی –خودرو- طراحی و نقشه کشی )

کارشناسی پیوسته مهندسی   مکانیک گرایش های :(مهندسی مکانیک-حرارت وسیالات-بیوسیستم –ساخت وتولید-ماشینهای کشاورزی – عمران- مهندسی پزشکی)

کاردانی پیوسته : گرایش های (تاسیسات –تهویه مطبوع –صنایع فلز-خودرو)

دکتر سعید دانشمند

 

       
رشته های تحصیلی موجود در واحد شهر مجلسی مدیرگروه مربوطه  

مجموعه

مواد

کارشناسی ارشدمهندسی مواد گرایش های (مواد جوشکاری –مواد شناسایی –خوردگی مواد –ریخته گری مواد-شکل دادن فلزات) مهندسی نانو شیمی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مواد گرایش های(جوشکاری –ذوب فلزات –صنایع شیمیایی )

کارشناسی پیوسته مهندسی مواد گرایش های: (سرامیک-متالوژی استخراجی-متالوژی صنعتی)

کاردانی پیوسته گرایش های : (سرامیک-متالوژی)

دکتر محمدرزازی

 

     

 

رشته های تحصیلی موجود در واحد شهر مجلسی

مدیرگروه مربوطه  

مجموعه

کامپیوتر

کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوترگرایش های: (نرم افزار –هوش مصنوعی و رباتیک )

کارشناسی ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات –تجارت الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر گرایش های (:نرم افزار)

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر گرایش : (مهندسی فن آوری اطلاعات )

کاردانی پیوسته : گرایش: (کامپیوتر نرم افزار)

دکتر حسین امامی

 

       

 

کلاس مکان
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

الگوی پوشش برادران

1-     استفاده از لباس های ساده وآراسته با وضعیت مناسب ودرشان دانشگاه

2        عدم استفاده از لباس های سایرمحیط ها نظیر محیط های تفریحی،ورزشی،استراحت وغیره متعارف

2-     استفاده از کفش ساده ومناسب

3-     آرایش واصلاح سر وصورت متناسب با فرهنگ دانشجویی

4-     عدم استفاده از طلا وزیور آلات

5-     عدم استفاده از علائم مربوط به گروههای ضد اسلام،غیراخلاقی ومنحرف

ضوابط فرهنگی دانشگاه

1-          رعایت کلیه مقررات دانشگاه و شئونات اسلامی

2-          رعایت احترام متقابل در رفتار و گفتار با دانشجویان ، استادان و کارکنان

3-          رعایت پوشش و ظاهر مناسب مطابق الگوی اسلامی ایرانی

4-          استفاده صحیح از امکانات دانشگاه و عدم سهل انگاری در حفظ بیت المال

5-          عدم استفاده دخانیات در کلیه اماکن دانشگاه


حوزه دفتر فرهنگ اسلامی واحد شهرمجلسی

یکی از بخشهای تاثیرگذار در دانشگاه آزاد اسلامی ، حوزه دفتر فرهنگ اسلامی است

اين حوزه با تكيه بر الطاف الهي و همت همه متوليان فرهنگي در دانشگاه ،برنامه هاي هدفمند و زمان بندي شده را به اجرا گذاشته و با رفع نواقص و كاستيها و استفاده از خلاقيت و نوآوري دانشگاهيان عزيز برنامه هاي جديدي را نيز جهت اجرا تدوين نموده است.

دفتر فرهنگ داراي دو كارشناس فرهنگي با عنوان امور فوق برنامه و کانون قرآن و عترت مي باشد، كه از طريق برنامه ريزي، هدايت و نظارت، سياستهاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي را در سطح واحد عهده دار مي باشند و در واقع هدف اصلي آنها سپردن كارهاي فرهنگي به دانشجويان و وارد كردن آنان در تصميم گيري و اجراي برنامه هاي فرهنگي است

در اين راستا دفتر فرهنگ اسلامي به عنوان متولي امر، متکفل انجام فعاليت هاي گوناگوني است که برخی از آنها عبارتند از :

- برنامه ریزی ونظارت انطباق کلیه امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با اصول وسیاست های فرهنگی نظام

- سیاست گذاری و برنامه ریزی با هدف توسعه فرهنگی در دانشگاه همراه بامشارکت فعالانه دانشگاهیان

- اعتلای فرهنگ غنی اسلامی در جامعه دانشگاهی

- توسعه وتعمیق مبانی عقیدتی ،معرفتی ،سیاسی وهنری در محیط دانشگاه

- تربیت ارزش های معنوی وفضائل اخلاقی در جامعه دانشگاهی

- توسعه الگوهای اسلامی وهویت ملی در تحقق ارزش های اسلامی وانقلابی

- گسترش حمایت مادی ومعنوی از ابتکارات در گسترش فرهنگ اسلامی

- شناسایی وجذب نخبگان فرهنگی وسامان دهی آنان در تشکل ها وکانون های فرهنگی

- افزایش نفوذ فرهنگ وارزش های اسلامی وملی وبومی در محیط دانشگاه

- ارتقاء کیفیت در فعالیت ها وخدمات فرهنگی در حد استاندارد در دانشگاه

- تعامل در عرصه های مختلففرهنگیبا مراکز داخل وخارج دانشگاه

- گسترش فرهنگ خودباوری ،خوداتکائی ،خلاقیت ونوآوری واعتمادبه نفس

- نظارت اثر بخش در فعالیت های فرهنگی در حوزه دانشگاه

- توسعه وتعمیق اندیشه های دینی وسیاسی حضرت امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری

- افزایش فعالیت های دانش افزا وایمان افزادر محیط مقدس دانشگاه

- غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان با برنامه های متنوع فرهنگی ،قرآنی ،هنری ،آموزشی وعلمی

- بهره مندی واستفاده بهینه از حضور اساتید ،دانشجویان ونخبگان فرهنگی

- مطالعات و پژوهش های کارشناسانه در زمینه ایجاد فضای مناسب فرهنگی در دانشگاه

- برنامه ریزی به منظور برگزاری جشنواره های فرهنگی ،هنری وادبی در سطح دانشگاه

- تهیه و ارائه طرح های فرهنگی و معرفتی به شورای فرهنگی دانشگاه و نظارت بر حسن اجراء

الف: کانون قرآن و عترت

1- برگزاری آزمون بخش کتبی مسابقات سراسری قرآن وعترت (ویژه استادان ،کارکنان و دانشجویان )

2- برگزاری آزمون بخش شفاهی مسابقات سراسری قرآن وعترت (ویژه استادان ،کارکنان و دانشجویان )

3-فراخوان آثار هنری و ادبی جهت جشنواره هنر، ادبیات و پژوهشهای دینی(ویژه دانشگاهیان)

4- برگزاری همایش قرآن و عترت همراه با اهدای جوائزممتازین مسابقات قرآن و عترت

5- ارائه درس آموزش روخوانی قرآن کریم با همکاری گروه معارف دانشگاه

6- چاپ و انتشار نشریات تنزیل ، محراب،اشراق و صراط اندیشه

7- سرویس دهی بانک سی دی و نرم افزار

8- برگزاری مراسم مناسبتهای مذهبی و ملی

9- تشکیل شورای فرهنگی و برنامه ریزی قرآن وعترت واحد

10- تهیه ونصب بنرهای تبلیغی به مناسبتهای مذهبی در سطح دانشگاه

11- اطلاع رسانی به دانشجویان جهت شرکت در جشنواره حکمت مطهر و صحیفه سجادیه

12- فراخوان آثارفرهنگی قرآنی دانشجویان جهت شرکت در جشنواره ملی قرآن و عترت

13- برگزاری نمایشگاه آثار هنری با موضوع آزاد ؛حجاب و نماز

ب: امور فوق برنامه

1- راه اندازی ونظارت برتشکل ها وهیات دانشجویی

2-برگزاری اردوهای فرهنگی زیارتی وسیاحتی برون استانی ودرون استانی

3- برگزاری اردوی دانشجویان منتخب به مقصد مشهد مقدس

4- اطلاع رسانی به دانشجویان جهت ثبت نام در سایت لبیک واعزام به سفرعمره مفرده

5- اطلاع رسانی به دانشجویان جهت ثبت نام در سایت ازدواج دانشجویی

6- شناسایی وجذب دانشجویان فعال فرهنگی جهت همکاری در حوزه فرهنگی واحد

ج: فعالیتهای ستاد اقامه نماز

1-برگزاری نمازهای جماعت درنماز خانه

2-بیان معارف دینی ، احکام و پاسخ به شبهات توسط ائمه جماعت

3- برگزاری جلسات شورای اقامه نمازبصورت ماهیانه

4- چاپ نشریه محراب عشق با موضوع نماز

5-تعمیر وتجهیز نماز خانه و مسجد

6- هماهنگی وحضور مبلغین جهت پاسخگویی به شبهات دانشجویان درخوابگاهها

7- برگزاری مسابقات کتابخوانی باموضوع نماز ویژه دانشجویان همراه با اهداء جوائز

8- برگزاری مسابقات کتابخوانی باموضوع نماز ویژه اساتید،کارکنان وخانواده ایشان

9- برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع نمازویژه فرزندان کارکنان واساتید

10- برگزاری جشن تکلیف فرزندان کارکنان واساتید واهداء هدایا

11- برگزاری گفتمان ونشست های دانشجویی با موضوع نماز

12- هماهنگی واجرای دوره آموزشی مرتبط با نماز

13- تشویق فعالان اقامه نماز(دانشجویان ،اساتید وکارکنان)

د: فعالیتهای ستاد شاهد

1- پیگیری امورات آموزشی ،فرهنگی و پژوهشی فرزندان شاهد و ایثارگر

2-  برگزاری اردوهای فرهنگی زیارتی به مقصد مشهد مقدس

3-  برگزاری مسابقات فرهنگی قرآنی

4-  برگزاری جلسات توجیهی دانشجویان

5-  برگزاری کلاس های تقویت بنیه علمی

6-  برگزاری نشست با مسولین بنیاد شهید و امور ایثارگران

7- معرفی و تقدیر از دانشجویان شاهد و ایثارگر