معاون علمی

 

رتبه علمی :

 

 

معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی  دانشگاه وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی  ودانشجویی دانشگاه در مقاطع کارشناسی، تحصیلات تکمیلی  نظارت بر حسن اجرای مقررات    و آئین نامه های آموزشی ودانشجویی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی ودانشجویی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها را بر عهده دارد.برخی از وظایف و اختیارات این معاونت به شرح ذیل است:

1- .بررسی و پایش مستمر وضعیت آموزشی دانشگاه و احصاء نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصتهای آموزشی

2.تهیه و تنظیم سیاستها، خط مشی ها و چشم انداز آموزشی دانشگاه و پیگیری مراحل تصویب، ابلاغ، اجرا و روز آمدسازی آن ها

3.تهیه و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آموزشی  ودانشجویی دانشگاه

4.انجام مطالعات و برنامه ریزیهای لازم به منظور گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی

5.برنامه ریزی به منظور ارتقا و بهبود مستمر خدمات آموزشی دانشگاه در سطح دانشکده هاومراکز آموزشی

6.برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در خصوص توسعه و تقویت فضای آموزشی مجازی دانشگاه با هماهنگی وهمکاری معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

7.بسترسازی فرهنگی، فنی و تخصصی در راستای تبیین، ترویج و تحقق تفکر آموزش مجازی

8.برنامه ریزی، ضابطه گذاری و نظارت برتوزیع بورسها و تسهیلات آموزشی

9.طراحی و استقرار نظام ارزیابی راهبردی و تنظیم و تدوین شاخص های ارزیابی آموزشی دانشگاه

10.تهیه و ارائه گزارشهای رسمی سالانه از وضعیت آموزشی دانشگاه وتغییرات نماگرهای آموزشی در طول دوره های معین به تفکیک موضوع، رشته، دانشکده، حوزه و نظایر آن جهت ارائه به مراجع ذیربط

11.سازماندهی و استقرار نظامهای سنجش و ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان و برنامه ریزی به منظور رفع کاستیها و نواقص از طریق دانشکده ها و حوزه های عملیاتی دانشگاه