لیست دانشجویان ممتاز براساس بخشنامه شماره10/45604 مورخ 94/7/4  جهت اعمال تخفیف شهریه درنیمسال اول 95-94

                                 

 

 

رشته

رتبه اول 15 درصد تخفيف شهريه رتبه دوم 10 درصد تخفيف شهريه رتبه سوم 10 درصدتخفيف شهريه
سال ورود نام و نام خانوادگي شماره دانشجوئي

ميانگين

سال

نام و نام خانوادگي شماره دانشجوئي

ميانگين

سال

نام و نام خانوادگي شماره دانشجوئي

ميانگين

سال

کارشناسی ارشد

مکاترونیک

اتوماتیک وکنترل تولید

93 حمیرا عباسی دستجردی 930356792 18/99 مسعود امین الرعایایی 930290825 18/7 مهدی قاسمی 930337956 18/13

مکاترونیک

طراحی رباتها

93 سپیده سامانی 930288222 19/07 - - - - - -
برق قدرت 93 محمد ایران پور مبارکه 930424973 17/62 - - - - - -
مخابرات 93 زهرا زین الدینی 930371447 16/66 - - - - - -
برق مخابرات نوری 92 موناسادات ایزدی طبا زواره 920584354 19/10 سپیده شهرزاد آهنج 920584364 17/95 سارا انصاری منوچهرآبادی 920586971 16/75
93 فریبا نصیرآبادی 930284461 18/28 مرجان نجومی زاده 930318216 17/48 - - -
کارشناسی ارشد انرژی های تجدیدپذیر 93 محسن مظفریهای نجف آبادی 930527446 17/31 مجید جدیدی 930445089 17 اشکان حجتی 930400943 16/78
مکانیک ساخت وتولید 92 محمد اردو 920606036 17/55 محسن کیانی 920606325 16/60 - - -
93 رضا علیرضایی 930586045 18/44 حمید ناجی زواره 930366496 17/82 علی مرادی خولنجانی 930276759 17/50
مکانیک تبدیل انرژی 92 محمدرضا رونقی 920606285 17/38 - - - - - -
93 فرشاد لعل گانی 930481093 18/37 سیداحسان طاهریان 930486156 17/70 جواد جباری دیزیچه 930322599 16/70
مواد جوشکاری 93 مهدی مهری 930354409 18/27 جمال آشوری دارگانی 930361479 18/25 حمید فخاری اسفریزی 930339474 18/21

 

 

 

 

رشته

رتبه اول 15 درصد تخفيف شهريه رتبه دوم 10 درصد تخفيف شهريه رتبه سوم 10 درصدتخفيف شهريه
سال ورود نام و نام خانوادگي شماره دانشجوئي

ميانگين

سال

نام و نام خانوادگي شماره دانشجوئي

ميانگين

سال

نام و نام خانوادگي شماره دانشجوئي

ميانگين

سال

کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی مکانیک خودرو 93 علی فرهمند 930136022 17/77 - - - - - -
تکنولوژی متالورژی ذوب فلزات 93 ابوالفضل سلطانی 930109700 17/77 - -- - - - -
تکنولوژی کنترل وابزاردقیق 92 امین نجاتی 920281364 17/51 - - - - - -

 

 

 

 

 

رشته

رتبه اول 15 درصد تخفيف شهريه رتبه دوم 10 درصد تخفيف شهريه رتبه سوم 10 درصدتخفيف شهريه
سال ورود نام و نام خانوادگي شماره دانشجوئي

ميانگين

سال

نام و نام خانوادگي شماره دانشجوئي

ميانگين

سال

نام و نام خانوادگي شماره دانشجوئي

ميانگين

سال

کارشناسی پیوسته برق قدرت 91 سعادت برومند 910116342 17/98 - - - - - -
مهندسی برق 93 مهدی عزیزی 930089611 18/29 - - - - - -

 

 شرایط بررسی احراز ممتازین جهت تخفیف شهریه :

1- میانگین ترمی (دوره های کاردانی وکارشناسی ) حداقل 17 و میانگین دو نیمسال اول و دوم 94-93 حداقل 17 به بالا و میانگین ترمی ( کارشناسی ارشد ) حداقل 16 و میانگین دو نیمسال اول و دوم 94-93 حداقل 16 به بالا باشد.

2 – تعداد واحد اخذ شده وموثر هرنیمسال ( برای کاردانی وکارشناسی ) حداقل 18 واحد (بدون احتساب دروس پیشنیاز و جبرانی ) و برای کارشناسی ارشد تعداد واحد اخذ شده وموثر هر نیمسال حداقل 8 واحد (بدون احتساب دروس جبرانی )می باشد.

3- نداشتن هیچ نمره ای کمتر از 12 ( برای کاردانی وکارشناسی ) و نداشتن هیچ نمره ای کمتر از 14 ( کارشناسی ارشد ) در دو نیمسال مذکور

4- تخفیف شهریه برای دانشجویان فارغ التحصیل (تا تاریخ 94/9/15) لحاظ نمی گردد.

5- دانشجویان ممتاز برای مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد از سال ورود حداکثر 3 نیمسال وکارشناسی پیوسته 7 نیمسال می توانند از مفاد این ماده استفاده نمایند.

تذکر : نام رشته هایی که در لیست مذکور قید نشده است فاقد دانشجوی ممتاز بوده است .