سمپوزیوم روند تکاملی علوم مهندسی 22 آذرماه95

1- نحوه ارائه پوسترها:

download5  نمونه پوستر A1   که بایستی تهیه شود

پوستر میتواند توسط  دستگاه زیراکس (پلاتر ) به صورت کامل برروی یک برگه A1چاپ شودویا

جهت کاهش هزینه برروی  تعدادی برگه A4  چاپ وبرروی  یک مقوای A1 با ساختار مشابه فایل فوق چسبانده شود

دانشجو بایستی پوستر فوق را در سالن مطهری طبق برنامه ارائه شده نصب نماید وحداقل برای یکی از اساتید به مدت 10 الی 15 دقیقه توضیح دهد.

2- برنامه کلی همایش (ارائه ها وکارگاهها)

download5   دانلود برنامه هفته پژوهش

 

 

 

 

 

اخبار و تازه ها

 vrod

98122