نام استان وب سايت
آكسفورد (انگلستان)  برون مرزي http://www.auox.org.uk
ابركوه يزد www.abarkouhiau.ac.ir
ابهر زنجان www.abhariau.ac.ir
اراك مركزي www.iau-arak.ac.ir
اردبيل اردبيل www.iauardabil.ac.ir
اردستان اصفهان www.iauard.ac.ir
اردكان يزد www.iauardakan.ac.ir
اردل چهارمحال و بختياري www.iauardal.ac.ir
ارسنجان فارس www.iaua.ac.ir
اروميه آذربايجان غربي  www.iaurmia.ac.ir
استهبان فارس www.iauestahban.ac.ir
اسدآباد مركزي www.iauas.ac.ir
اسفراين خراسان شمالي www.iauesf.ac.ir
اسكو آذربايجان شرقي www.iauosku.ac.ir
اسلام آباد غرب كرمانشاه www.iau-ea.ac.ir
اسلامشهر تهران www.iiauac.ir
اشكذر يزد www.iauashkezar.ac.ir
اصفهان(خوراسگان) اصفهان www.khuisf.ac.ir
اصلاندور اردبيل www.arastabar.ir
افغانستان برون مرزي http://www.iaukabul.ir
اقليد فارس www.iaueghlid.ac.ir
اليگودرز مركزي www.iau-aligudarz.ac.ir
امارات متحده عربي  برون مرزي www.iau.ae
اميديه خوزستان www.iauo.ac.ir
انار كرمان www.anariau.ac.ir
انديشمك خوزستان www.iauandimeshk.ac.ir
انگوت اردبيل www.iauangut.ac.ir
اوز فارس www.iauevaz.ac.ir
اهر آذربايجان شرقي www.iau-ahar.ac.ir
اهرم بوشهر www.iauahram.ac.ir
اهواز خوزستان www.iauahvaz.ac.ir
ايذه خوزستان www.izehiau.ac.ir
ايرانشهر سيستان و بلوچستان www.iauiranshahr.ac.ir
ايلخچي آذربايجان شرقي www.iauil.ac.ir
ايوان غرب  ايلام www.iaueygh.ac.ir
ايوانكي سمنان www.iau-eyvanekey.ac.ir
ايلام ايلام www.ilam-iau.ac.ir
آباد مغان www.iaupmogan.ac.ir
آبادان خوزستان www.iauabadan.ac.ir
آباده فارس www.iauabadeh.ac.ir
آباده طشك فارس
آبدانان ايلام www.iauabdanan.ac.ir
آذرشهر آذربايجان شرقي www.iauazar.ac.ir
آران و بيدگل اصفهان www.iauaranbidgol.ac.ir
آزادشهر گلستان www.iauaz.ac.ir
آستارا گبلان www.iau-astara.ac.ir
آستانه گيلان
آستانه مركزي www.asaiau.ir
آستانه اشرفيه گيلان www.asaiau.ir
آشتيان مركزي www.aiau.ac.ir
آق قلا گلستان www.aqqalaiau.ac.ir
آيت الله آملي مازندران www.iauamol.ac.ir
بابل مازندران www.baboliau.ac.ir
بادرود اصفهان www.badroudiau.ac.ir
باسمنج آذربايجان شرقي
باغملك خوزستان www.iaubaghmalek.ac.ir
بافت كرمان www.iaubaft.ac.ir
بافق يزد www.bafgh-iau.ac.ir
بانه كردستان www.iaubaneh.ac.ir
بجستان خراسان رضوي www.iaubajestan.ir
بجنورد خراسان شمالي www.bojnourdiau.ac.ir
بردسكن خراسان رضوي www.iaubc.ac.ir
بردسير كرمان www.bardsiriau.ac.ir
بروجرد مركزي www.iaub.ac.ir
بروجن چهارمحال و بختياري www.iauboroujen.ac.ir
بستان آباد آذربايجان شرقي www.iaubos.ac.ir
بستك هرمزگان  www.Bastakiau.ac.ir
بشاگرد هرمزگان 
بم كرمان www.iaubam.ac.ir
بناب آذربايجان شرقي www.bonabiau.ac.ir
بندر انزلي گبلان www.Bandaranzaliiau.ac.ir
بندر تركمن گلستان
بندر جاسك هرمزگان www.jaskiau.ac.ir
بندر خمير هرمزگان  www.iaubkh.ir
بندر دير  بوشهر http://iaudayyer.ac.ir
بندر عباس هرمزگان www.iauba.ac.ir
بندر كنگان بوشهر www.kanganiau.ac.ir
بندر گز گلستان www.bandargaziau.ac.ir
بندر گناوه بوشهر www.iaugenaveh.ac.ir
بندر لنگه هرمزگان www.iaubl.ac.ir
بواناب فارس
بوشهر بوشهر www.iaubushehr.ac.ir
بوكان آذربايجان غربي  www.iau-boukan.ac.ir
بومهن تهران www.m۸.azad.ac.ir
بوئين زهرا قزوين www.buiniau.ac.ir
بهاباد يزد www.bahabadiau.ac.ir
بهار مركزي www.iaubah.ac.ir
بهبهان خوزستان www.behbahaniau.ac.ir
بهرمان كرمان
بهشهر مازندران www.iaubs.ac.ir
بيجار كردستان www.iaubijar.ac.ir
بيضا فارس فارس www.biau.ac.ir
بيله سوار مغان اردبيل www.iaubsm.ac.ir
بين الملل خليج فارس خوزستان www.iaupg.ir
بين المللي بندر انزلي گيلان http://intbaiau.ac.ir
بين المللي جلفا آذربايجان شرقي www.iauj.ac.ir
بين المللي قشم  هرمزگان  www.iau-qeshmint.ac.ir
بين المللي كيش هرمزگان www.Iaukish.ir
بيرجند خراسان جنوبي www.iaubir.ac.ir
پارس آباد مغان اردبيل www.iaupmogan.ac.ir
پارسيان هرمزگان www.parsianiau.ac.ir
پرديس تهران www.Pardisiau.ac.ir
پرند تهران www.piau.ac.ir
پيرانشهر آذربايجان غربي  www.piranshahr-iau.ac.ir
تاكستان قزوين www.tiau.ac.ir
تالش گبلان www.iautalesh.ac.ir
تايباد خراسان رضوي www.taybad.ac.ir
تبريز آذربايجان شرقي www.iaut.ac.ir
تربت جام خراسان رضوي www.iautj.ac.ir
تربت حيدريه خراسان رضوي www.torbath.ac.ir
تركمانچاي آذربايجان شرقي
تسوج آذربايجان شرقي www.iau-tasouj.ac.ir
تفت يزد www.taftiau.ac.ir
تفرش مركزي www.iautb.ac.ir
تكاب آذربايجان غربي  www.unvtakab.ir
تنكابن مازندران www.tonekaboniau.ac.ir
تويسركان مركزي www.toyserkaniau.ac.ir
تهران الكترونيكي تهران www.iauec.ac.ir
تهران پزشكي تهران www.iautmu.ac.ir
تهران جنوب تهران www.azad.ac.ir
تهران دندانپزشكي تهران www.dentaliau.ac.ir
تهران شرق (قيام دشت) تهران www.qdiau.ac.ir
تهران شمال تهران www.iau-tnb.ac.ir
تهران علوم تحقيقات تهران www.srbiau.ac.ir
تهران علوم دارويي تهران www.iaups.ac.ir
تهران غرب(سما) تهران www.wtiau.ac.ir
تهران مركزي تهران www.iauctb.ac.ir
تيران اصفهان www.iautiran.ac.ir
جاجرم خراسان شمالي www.jajarmiau.ac.ir
جاسب مركزي www.Iaujasb.ac.ir
جزيره هرمز هرمزگان  www.Iauhormoz.ac.ir
جلفا آذربايجان شرقي www.iauj.ac.ir
جم بوشهر www.jamiau.ac.ir
جناح هرمزگان 
جوشقان قالي اصفهان www.jau.blogfa.com
جويبار مازندران www.jouybariau.ac.ir
جوين خراسان رضوي www.Iau-jovein.ac.ir
جهرم فارس www.jia.ac.ir
جيرفت كرمان www.iauji.ac.ir
چابهار سيستان و بلوچستان www.iauch.ir
چالدران آذربايجان غربي 
چالوس مازندران www.iauc.ac.ir
حاجي آباد هرمزگان www.iauha.ac.ir
خاتم يزد www.iaukhatam.ac.ir
خارك هرمزگان  www.iaukharg.ac.ir  
خاروانا آذربايجان شرقي www.kharvana.marandiau.ac.ir
خاش سيستان و بلوچستان www.iaukhash.ac.ir
خامنه آذربايجان شرقي www.khamenehiau.ac.ir
خدا آفرين آذربايجان شرقي
خدابنده زنجان www.khiau.ac.ir
خرامه فارس
خرم آباد مركزي www.khoiau.ac.ir
خرمشهر خوزستان www.Iaukho.ac.ir
خسروشهر آذربايجان شرقي
خفر فارس www.iaukhafr.ac.ir
خلخال اردبيل www.Aukh.ac.ir
خمين مركزي www.iaukhomein.ac.ir
خميني شهر اصفهان www.iaukhsh.ac.ir
خنج فارس www.iaukhonj.ac.ir
خوانسار اصفهان www.khansariau.ac.ir
خورموج بوشهر www.iaukh.ac.ir
خوي آذربايجان غربي  www.iaukhoy.ac.ir
داراب فارس www.Iaudarab.ac.ir
داريون فارس www.iaudariun.ac.ir
دامغان سمنان www.damghaniau.ac.ir
درگز خراسان رضوي www.d-iau.ac.ir
دره شهر ايلام www.iau-dar.ir
دزفول خوزستان www.iaud.ac.ir
دشتستان بوشهر www.diau.ac.ir
دلوار بوشهر
دلفان لرستان
دليجان مركزي www.iau-delijan.ac.ir
دماوند تهران www.damavandiau.ac.ir
دورود مركزي www.iau-doroud.ac.ir
دولت آباد اصفهان www.iaudolatabad.ac.ir
دهاقان اصفهان www.dehaghan.ac.ir
دهدشت كهكيلويه و بوير احمد www.iaudehdasht.ac.ir
دهلران ايلام www.iaudehloran.ac.ir
رامسر مازندران www.iauramsar.ac.ir
رامهرمز خوزستان www.iauramhormoz.ac.ir
رباط كريم  تهران www.rkiau.ac.ir
رزن همدان
رشت گبلان www.iaurasht.ac.ir
رفسنجان كرمان www.iaurafsanjan.ac.ir
روانسر كرمانشاه www.iaurvs.ac.ir
رودان هرمزگان  WWW.Roudaniau.ac.ir
رودبار گبلان www.iauRoodbar.ac.ir
رودسر و املش گيلان www.raiau.ac.ir
رودهن تهران www.riau.ac.ir
زابل سيستان و بلوچستان www.iauzabol.ac.ir
زاهد شهر فارس www.iauzahedshahr.ac.ir
زاهدان سيستان و بلوچستان www.iauzah.ac.ir
زرقان فارس www.iauzarghan.ac.ir
زرند كرمان www.Iauzar.ac.ir
زرنديه مركزي www.ziau.ac.ir
زرين دشت  فارس www.iauzarindasht.ac.ir
زنجان زنجان www.azu.ac.ir
زواره اصفهان
زهك سيستان و بلوچستان
ساري مازندران www.iausari.ac.ir
سامن مركزي www.sameniau.ac.ir
ساوه مركزي www.iau-saveh.ac.ir
سبزوار خراسان رضوي www.iaus.ac.ir
سپيدان فارس www.iausepidan.ac.ir
سراب آذربايجان شرقي www.iausa.ac.ir
سراوان سيستان و بلوچستان www.iausaravan.ac.ir
سرخس خراسان رضوي http://sarakhs.ac.ir
سردشت آذربايجان غربي  www.sardashtiau.ac.ir
سرعين اردبيل www.iausarein.ac.ir
سروستان فارس www.iausarv.ac.ir
سقز كردستان www.iausaghez.ac.ir
سلسله  لرستان
سلماس آذربايجان غربي  www.IAUsalmas.ac.ir
سمنان سمنان www.semnaniau.ac.ir
سميرم اصفهان www.iausemirom.ac.ir
سنقر وكليائي كرمانشاه www.iausak.ac.ir
سنندج كردستان www.iausanandaj.ac.ir
سوادكوه مازندران www.iausk.ac.ir
سوسنگرد خوزستان www.siau.ac.ir
سياهيكل گيلان http://iausiyahkal.ac.ir
سيرجان كرمان www.iausirjan.ac.ir
سيريك هرمزگان  www.iausirik.ac.ir
شادگان خوزستان www.iaushadegan.ac.ir
شال قزوين www.shaliau.ac.ir
شاهرود سمنان www.iau-Shahrood.ac.ir
شاهين دژ آذربايجان غربي  www.iaushahindezh.ac.ir
شاهين شهر اصفهان www.iaushsh.ac.ir
شبستر آذربايجان شرقي www.iaushab.ac.ir
ششده و قره بلاغ فارس www.iausheshdeh.ac.ir
شوش  خوزستان www.iaushush.ac.ir
شوشتر خوزستان www.iau-shoushtar.ac.ir
شهر مجلسي اصفهان www.iaumajlesi.ac.ir
شهربابك كرمان www.shahrbabakiau.ac.ir
شهرري تهران www.iausr.ac.ir
شهرضا اصفهان www.iaush.ac.ir
شهرقدس تهران www.qodsiau.ac.ir
شهركرد چهارمحال و بختياري www.iaushk.ac.ir
شهريار تهران www.shriau.ac.ir
شهميرزاد سمنان http://shahmirzaddfiau.ac.ir
شيراز فارس www.iaushiraz.ac.ir
شيرگاه مازندران www.iaushirgah.ac.ir
شيروان خراسان شمالي www.iau-shirvan.ac.ir
صحنه كرمانشاه www.sahnehiau.ac.ir
صفادشت تهران www.safadashtiau.ac.ir
صفاشهر فارس www.iausafashahr.ac.ir
صوفيان آذربايجان شرقي www.sofianiau.ac.ir
صومعه سرا گيلان www.sowmesaraiau.ac.ir
طالقان البرز www.taleghaniau.ac.ir
طبس خراسان جنوبي www.iau-tabas.ac.ir
عجب شير آذربايجان شرقي www.ajabshiriau.ac.ir
علامرودشت فارس www.iaualamarvdasht.ac.ir
علي آباد كتول گلستان www.aliabadiau.ac.ir
فارسان چهارمحال و بختياري www.iaufarsan.ac.ir
فراشبند فارس www.farashband-iau.ac.ir
فراهان مركزي www.iau-farahan.ac.ir
فردوس خراسان رضوي www.ferdowsiau.ac.ir
فريدن اصفهان www.reg.iaufr.ac.ir
فريمان خراسان رضوي www.fiau.ac.ir
فسا فارس www.iaufasa.ac.ir
فلاورجان اصفهان www.iaufala.ac.ir
فومن و شفت گيلان www.fshiau.ac.ir/Default.aspx
فيروزآباد فارس www.iauf.ac.ir
فيروزكوه تهران www.iaufb.ac.ir
قاينات خراسان جنوبي www.iau-qaenat.ac.ir
قائم شهر مازندران www.ghaemshahriau.ac.ir
قروه كردستان www.iaughorveh.ac.ir
قره ضياالدين آذربايجان غربي  www.iaughz.ac.ir
قزوين قزوين www.qiau.ac.ir
قشم هرمزگان www.iauqeshm.ac.ir
قصر شيرين كرمانشاه http://www.iau.ghasr.com
قم قم www.qom-iau.ac.ir
قوچان خراسان رضوي www.iauq.ac.ir
قيروكارزين فارس www.iaughirokarzin.ac.ir
كازرون فارس www.Kau.ac.ir
كاشان اصفهان www.iaukashan.ac.ir
كاشمر خراسان رضوي www.iaukashmar.ac.ir
كبودرآهنگ مركزي www.iauka.ac.ir
كرج البرز www.kiau.ac.ir
كرد كوي گلستان www.kordkuy.iau.ac.ir
كرمان كرمان www.Iauk.ac.ir
كرمانشاه كرمانشاه www.iauksh.ac.ir
كلاله گلستان
كليبر آذربايجان شرقي www.iau-kaleybar.ac.ir
كميجان مركزي www.komijaniau.ac.ir
كنگان كرمانشاه www.kanganiau.ac.ir
كنگاور كرمانشاه www.iaukangavar.ac.ir
كوار فارس www.kavariau.ac.ir
كوهبنان كرمان www.iaukoohbanan.ac.i
كوهدشت مركزي www.iaukoohdasht.ir
كهنوج كرمان www.kahnoojiau.ac.ir
گاليكش گلستان www.galikeshiau.ac.ir
گتوند خوزستان http://iaugotvand.blagfa.com
گچساران كهكيلويه و بوير احمد www.iaug.ac.ir
گراش فارس www.iaugerash.ac.ir
گرگان گلستان www.gorganiau.ac.ir
گرمسار سمنان www.iau-garmsar.ac.ir
گرمي اردبيل www.iaugermi.ac.ir
گلبهار خراسان رضوي
گلپايگان اصفهان www.giau.ac.ir
گميشان گلستان www.gmniau.ac.ir
گناباد خراسان رضوي www.iau-gonabad.ac.ir
گناوه بوشهر www.iaugenaveh.ac.ir
گنبد كاووس گلستان www.gonbadiau.ac.ir
گوگان آذربايجان شرقي www.iaugowgan.ac.ir
گيلان غرب كرمانشاه www.iauggh.ac.ir
لارستان فارس www.iaularestan.ac.ir
لامرد فارس www.iaulamerd.ac.ir
لاهيجان گيلان www.liau.ac.ir
لشت نشا و زيبا كنار گيلان
لنجان اصفهان www.iauln.ac.ir
لنگرود گيلان www.iaul.ac.ir
ماسال گيلان
ماكو آذربايجان غربي  www.iaumaku.ac.ir
ماهان كرمان
ماهشهر خوزستان www.mhriau.ac.ir
ماهنشان زنجان www.azad-mahneshan.ir
مباركه اصفهان www.mau.ac.ir
محلات مركزي www.iaumahallat.ac.ir
محمودآباد مازندران www.iaumah.ac.ir
مراغه آذربايجان شرقي www.iau-maragheh.ac.ir
مرند آذربايجان شرقي www.marandiau.ac.ir
مرودشت فارس www.miau.ac.ir
مريوان كردستان www.iaumarivan.ac.ir
مسجد سليمان خوزستان www.iaumis.ac.ir
مشكين شهر اردبيل www.meshkin-iau.ac.ir
مشهد خراسان رضوي www.mshdiau.ac.ir
ملارد تهران www.iaumalard.ac.ir
ملاير مركزي www.iau-malayer.ac.ir
ملكان آذربايجان شرقي www.malekaniau.ac.ir
ممقان آذربايجان شرقي www.iaumamaghan.ac.ir
مهاباد آذربايجان غربي www.iau-mahabad.ac.ir
مهاجران مركزي www.iaumohajeran.ac.ir
مهدي شهر سمنان www.msh-iau.ac.ir
مهران  ايلام
مهربان آذربايجان شرقي www.iaumehrban.ac.ir
مهردشت (دهق) اصفهان www.iaudehagh.ac.ir
مهريز يزد www.iaumehriz.ac.ir
مياندوآب آذربايجان غربي  www.iaum.ac.ir
ميانه آذربايجان شرقي www.m-iau.ac.ir
ميبد يزد www.maybodiau.ac.ir
ميمند فارس www.meymandiau.ac.ir
ميمه اصفهان www.iaumeymeh.ac.ir
ميناب هرمزگان www.iauminab.ac.ir
مينودشت گلستان www.minoodashtau.ac.ir
نائين اصفهان www.naeiniau.ac.ir
نجف آباد اصفهان www.iaun.ac.ir
نراق مركزي www.iau-naragh.ac.ir
نطنز اصفهان www.natanziau.ac.ir
نظرآباد البزز www.Naiau.ac.ir
نقده آذربايجان غربي  www.iauna.ac.ir
نكا مازندران www.iauneka.ac.ir
نور مازندران www.iaunour.ac.ir
نورآباد ممسني فارس www.mamasaniiau.ac.ir
نوشهر مازندران www.iauns.ac.ir
نهاوند مركزي www.nahavandiau.ac.ir
نهبدان خراسان جنوبي www.iauneh.ac.ir
ني ريز فارس www.Iauneyriz.ac.ir
نير  اردبيل
نيشابور خراسان رضوي www.iau-Neyshabur.ac.ir
نيك آباد اصفهان www.iaunikabad.ac.ir
نيك شهر سيستان و بلوچستان www.nikshahriau.ac.ir
ورامين (پيشوا) تهران www.iauvaramin.ac.ir
ورزقان آذربايجان شرقي www.iauv.ac.ir
هاديشهر آذربايجان شرقي www.iauhadishahr.ac.ir
هرسين كرمانشاه http://iauharsin.ac.ir
هرمز هرمزگان www.iauhormoz.ac.ir
هرند اصفهان www.harandiau.ac.ir
هريس آذربايجان شرقي www.herisiau.ac.ir
هشتچين اردبيل
هشترود آذربايجان شرقي www.hashtroodiau.ac.ir
هشتگرد البرز www.hiau.ac.ir
همدان مركزي www.iauh.ac.ir
هنديجان خوزستان www.iauhendijan.ac.ir
هيدج زنجان www.iau-hidaj.ac.ir
ياسوج كهكيلويه و بوير احمد www.iauyasooj.ac.ir
يزد يزد www.iauyazd.ac.ir

اخبار و تازه ها

 vrod

98122