(( آگهی مناقصه ))

       دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی در نظر دارد اقدام به فروش یک دستگاه میکروسکوپ الکترونیکی روبشی (SEM) 2100 ساخت شرکت سرون کره جنوبی مدل 2008 به همراه آنالیز ایدکس مازاد برنیاز خود از طریق مزایده  نماید،  متقاضیان میتوانند  با تکمیل فرم شرکت در مزایده به انضمام یک فقره ضمانت نامه بانکی در وجه دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده ، ضمن مراجعه به دفتر امور حقوقی وقراردادهای این واحد دانشگاهی مدارک را دریافت ودر مزایده شرکت نمایند

آخرین مهلت تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/11/5 می باشد

آدرس : اصفهان ، مبارکه ، شهرجدید علامه مجلسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی

تلفن 3-52472290 031داخلی 215

بدیهی است دانشگاه در رد یا قبول پیشنادات مختار بوده و هزینه درج آگهی مزایده وکارشناسی  به عهده برنده مزایده می باشد

 

  download5 دانلودفرم مزایده میکروسکوپ الکترونیکی 

 

 

 

 

 

 

اخبار و تازه ها

 vrod

98122