(( آگهی مناقصه ))

      

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی ساخت واجرای 7/5 هکتار اسکلت گلخانه خود را به صورت دستمزدی از طریق مناقصه به پیمانکاران دارای صلاحیت واگذار می نماید لذا از کلیه شرکتها وپیمانکاران دارای صلاحیت در احداث گلخانه دعوت به عمل می آید از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری با مراجعه به دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه –مجلسی نسبت به اخذ اسناد مناقصه اقدام نمایند.

 

 

بدیهی است دانشگاه در رد یا قبول پیشنادات مختار بوده و هزینه درج آگهی   به عهده برنده مناقصه می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار و تازه ها

 vrod

bargozari azmoon arshad