دوره کارشناسی ارشد به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود :

۱- مرحله آموزشی: از زمان پذیرفته شدن دانشجو به عنــوان دانشجوی کارشناسی ارشد، آغاز و به انتخــاب واحــد پایــان نامه ختم می شود.

۲- مرحله پژوهشی: از مرحله آموزشی آغاز و با تدوین پایان نامه و دفاع از آن پایان می پذیرد.

تبصره:

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می توانند تحقیقات اولیه مرحله پژوهشی خود را در مرحله آموزشی آغاز نمایند،ولی ثبت نام رسمی آنها برای مرحله پژوهشی، منوط به تایید اولیه موضوع پایان نامه( موضوع پیشنهادی )، دریافت کد شناسایی پایان نامه و انتخاب واحد پایان نامه است .

۴- تحویل پروپوزال به همراه فرم الف به مدیر گروه جهت طرح در شورای تخصصی گروه(گروه تحصیلات تکمیلی)
 
مراحل تصویب تا دفاع از پایان نامه دانشجویان دکترای حرفه ای و کارشناسی ارشد
۱- اطلاع از ظرفیت راهنمایی و مشاوره اساتید مورد نظر جهت همکاری در پایان‌نامه (رجوع به مدیر گروه)
۲-انتخاب موضوع پایان نامه با راهنمایی استاد راهنما
۳- دریافت و تایپ پروپوزال (دانلود فرم پروپوزال ) و ثبت پروپوزال در سایت 
۵- تحویل پروپوزال تأیید شده به حوزه معاونت پژوهشی جهت طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه
۶-مراجعه به سایت دانشگاه یا مدیر گروه، جهت اطلاع از تصویب یا رد موضوع پروپوزال (لیست پروپوزال های تصویب شده به همراه کد پایان نامه و تاریخ کد)
        - در صورت تصویب موضوع پایان نامه دریافت ابلاغ تصویب پروپوزال برای اساتید راهنما و مشاور و دریافت کد پایان نامه(رجوع به مدیر گروه)
        - در صورت عدم تصویب موضوع پایان نامه تحویل پروپوزال و رفع اشکالات مطرح شده
۷- شروع تحقیق و کار بر روی موضوع تصویبی به مدت حداقل شش ماه از تاریخ تصویب پروپوزال در شورای گروه تخصصی
۸-شرکت در حداقل سه سمینار ارائه پیشرفت پروژه در طول دوره تحصیل و ارائه پیشرفت به صورت پوستر (دانلود فایل نمونه پوستر)
۹- پس از پایان تحقیق و گذشت حداقل شش ماه از تاریخ تصویب شورای تخصصی گروه، تکمیل فرم درخواست تشکیل جلسه دفاع (دانلود فرم تقاضای تشکیل جلسه دفاع)
۱۰-تحویل فرم تکمیل شده درخواست تشکیل جلسه دفاع به حوزه معاونت پژوهشی و انتخاب داوران پایان‌نامه توسط حوزه معاونت آموزشی یا گروه
۱۱-ارائه یک نسخه از پایان نامه به همراه فرم ارزشیابی به هر یک از داوران پایان نامه
۱۲-اعلام نظر داوران در خصوص قابل دفاع بودن یا نبودن پایان نامه به معاونت پژوهشی
۱۳- در صورت داشتن امتیاز لازم جهت دفاع، هماهنگی با استادان راهنما، مشاور و داوران جهت تاریخ دفاع و گرفتن نامه تشکیل جلسه دفاع از حوزه معاونت پژوهشی
۱۴- ارائه یک نسخه پایان نامه دفاع شده به حوزه معاونت پژوهشی قبل از صحافی جهت بررسی و تأیید
۱۶-صحافی پایان نامه تأیید شده حداقل به تعداد ۷ نسخه و تحویل آن طبق فرم تحویل پایان‌نامه (دانلود فرم تحویل پایان نامه) تحویل پایان نامه ها به ترتیب مندرج در فرم الزامی است.
 تذکر :
 

 

-شایان ذکر است ارسال نمره پایان نامه منوط به تحویل پایان نامه صحافی شده می باشد.

 

-دانشجو ملزم به رعایت موارد فوق می‌باشد و مسئولیت هر گونه تأخیر در این زمینه به عهده دانشجو می‌باشد.

 

-پیگیری کلیه امور پایان نامه از طریق سایت امکان پذیر می باشد.

 

 
فرم های مورد نیاز:
دانلود نحوه نگارش آئین نامه
دانلود همه فرم ها
دانلود تعهد نامه اصالت پایان نامه
مراحل برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه
فرم ثبت و توصیف پایان نامه
 
براساس بخشنامه شماره ۳۶۵۲۲۵/۷۳ مورخ ۸۹/۹/۱۶ معاون محترم پژوهشی دانشگاه لازم است فرم تعهدنامه اصالت پایان نامه توسط دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی تنظیمُ امضا ودرصفحات ابتدایی پایان نامه صحافی شده درج گردد.
 
براساس نامه شماره ص/۹۰/۳۹۵۴ مورخ ۲۶/۷/۹۰ سازمان ثبت اسناد و کتابخانه ملی در خصوص ثبت و توصیف پایان نامه های کارشناسی ارشد و ارسال آن به کتابخانه ملی، لازم است دانشجویان اطلاعات مربوطه را در فرم پیوست (فرم ثبت و توصیف پایان نامه) پس از دفاع تکمیل و یک نسخه از آن را همراه سایر مدارک به کارشناس تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.
 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:
به استناد ماده ۲ آیین‌نامه شماره ۳۹۸۳۶۵/۷۳ مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، دو نمره از بیست نمره پایان‌نامه دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد (ورودی ۸۷ و بعد از آن) به مقاله اختصاص دارد، در صورت عدم ارائه مقاله، ارزیابی کیفی پایان‌نامه دانشجو حداکثر، بسیار خوب و از نظر کمی، حداکثر نمره ۱۸ ارزیابی خواهد شد.

نحوه تخصیص ۲ نمره مقاله:
 
نوع مقاله
تعداد مقاله
حداکثر نمره برای هر مقاله
الف) نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات ISI
 
۲ نمره
ب) نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا ISI
 
۱/۵ نمره
پ) نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی- پژوهشی
 
  ۱/۵ نمره
ت) نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجله علمی ترویجی
 
۱ نمره
ث) نمره چاپ مقاله در کنفرانسهای ملی و بین المللی داخل و خارج
 
۱ نمره
ج)نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی دانشگاهی بدون درجه
 
۰/۵ نمره
چ) نمره چاپ مقاله در کنفرانسهای داخلی
 
۰/۵ نمره
ح) اختراع، اکتشاف، نظریه علمی، مسابقات و جشنواره‌های ملی و بین‌المللی و چاپ کتب علمی مرتبط
 
تا ۲ نمره بسته به نظر  گروه ارزیابی‌کننده
 
موارد فوق می‌توانند همزمان و متعدد باشد ولی سقف آن ۲ نمره است.
 
تبصره :
 
بیش از یک مقاله در چارچوب فوق تا سقف ۲ نمره·
اختراع باید ثبت علمی شده باشد نه فقط ثبت حقوقی.
مقالات مستخرج از پایان‌نامه باید به نام " دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی" باشد در غیر این‌صورت نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد.
در چاپ مقالات موضوع مفاد این آیین‌نامه نشانی عهده‌دار مکاتبات () واحد دانشگاهی محل تحصیل دانشجو و به نام دانشجو می‌باشد و نویسنده اول، به نام استاد راهنما مشروط به آنکه نام واحد دانشگاهی محل تحصیل دانشجو قید گردد در غیر اینصورت نویسنده اول دانشجو خواهد بود.

اخبار و تازه ها

 vrod

98122