ردیف گروه آموزشی کارگاه ها وسمینار های آموزشی برگزار شده مقالات ارائه شده در کنفرانس علمی
بین المللی ملی داخلی داخلی خارجی
۱ برق     ۲ ۷۴ ۲۸
۲ پایه     ۳ ۳۴ ۲۰
۳ مکانیک       ۷۸ ۳۹
۴ مواد ۵ ۳   ۸۵ ۲۲
۵ کامپیوتر     ۳ ۱۵ ۷

اخبار و تازه ها

 vrod

98122