الف:وظایف مربوط به مسوول امور نقلیه

* نظارت بر سرویس دهی به دانشجویان
*ب:وظایف مربوط به مسوول امور نقل و انتقالات دانشجویی

1- بررسی وجوابگویی به کلیه درخواستهای ثبت شده در سامانه نقل و انتقالات

ج:وظایف مربوط به مسوول تخفیف شهریه دانشجویی

1- اخذمدارک ارائه شده از دانشجویان در ارتباط با بخشنامه تخفیف شهریه از کلیه دانشجویان واجد الشرایط و ثبت مقدار تخفیف