طرح پویش طرحی دانشجو محور در راستای تقویت توانمندی و کارورزی دانشجویان در ارتباط با صنعت می باشد .این طرح دارای ویژگیهای ذیل است:
۱-بهره گیری دانشجویان از فرصتهای شغلی شناسایی شده توسط دانشگاه
۲-امکان جذب و استخدام دانشجویان در صنایع و موسسات
۳-استفاده از طرح بورسیه تحصیلی جهت پرداخت شهریه

۴-استفاده از خدمات بیمه ای در صورت موافقت صنعت
 
banner puesh