برنامه ریزی وانجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان جدیدالورود شامل ثبتاطلاعات،تشکیل وبایگانی پرونده..

برنامه ریزی به منظوربهره برداری بهینه ازسیستم های موجود.
 انجام امور مربوط بهوام دانشجویان (تحصیلی، ضروری، ، شهریه و.....
 ثبت نام ازمتقاضیان وام
معرفی به دفاتر رسمی جهت سپردن تعهد محضری
اخذ مدارک وامتعهدمحضری، شماره حساب بانکی، اجاره نامه جهت دریافت وام مسکن، فاکتورجهت
دریافت وام ضروری- تایید مدارک- بایگانی مدارک
ایجاد لیست وامهای دانشجویی
برنامهریزی و نظارت برانجام امور مربوط به تسهیلات رفاهی دانشجویان
نظارت برامور مر بوط به بیمه دانشجویان:
برنامه ریزی وتلاش به منظور اطلاع رسانی به دانشجویان درخصوص ارائه تسهیلات رفاهی مختلف ازطریق مراجع ذیربط
نظارت بر ثبت اطلاعاتدانشجویان متاهل(مشخصات فردی همسر، تاریخ ازدواج و....)
تسویه حساب نهاییدانش آموختگان بعد از پرداخت کلیه اقساط وبدهی های خود به صندوق رفاهدانشجویان
وارسال مدارک به اداره دانش آموختگان مبنی برصدوردانشنامه.
تهیه وتنظیم لیست دانشجویان به صندوق رفاه وزارت علوم دانشجویاندرخصوص تعویق بدهی های مقطع قبلی همراه با. گواهی اشتغال به تحصیل
نظارتبرانجام امور تسویه حساب دانشجویان مهمان، انتقالی، انصرافی ودانش آموخته واعلاممیزان بدهی به واحد
تهیه آمار واطلاعات مربوط به تسهیلات رفاهیوانعکاس به مراجع ذیربط
تلاش وپیگیری به منظوررفع نقایص جزیی وکلی سیستم نرمافزاری امور رفاهی باهماهنگی مدیریت.
تهیه وتدوین پیش نویس مکاتبات به صندوقرفاه دانشجویان وزارت علوم درخصوص ارسال لیست وام، درخواست مساعدت.
نظارت بر تنظیم فرم 12 و تایید مبنی برارسال به صندوق رفاه دانشجویان به منظور صدور دفترچهبرای دانشجویان.
ارتباط منظم ومستمر با صندوقرفاه دانشجویان وزارت علوم به منظور حل وفصل مشکلات ونارسایی های موجود
تهیه وانعکاسفعالیت های انجام شده ومشکلات به مافوق

 

abrahimiنام ونام خانوادگی :غلامرضا ابراهیمی

مسئول صندوق رفاه دانشجویی

تلفن داخلی197