1-رسيدگي كليه اسناد صادر شده توسط همكاران امورمالي واحد و صندوق رفاه

2-مشاركت در تهيه ترازماهيانه ، ساليانه وكنترل ضمائم آنها

3-تهيه مغايرت بانكي دو تا ازحسابها و كنترل بقيه آنها كه توسط همكاران مالي تهيه مي گردد.

4-تنظيم قسمت مربوط به امور مالي فرمهاي وام صندوق پس انداز،وام ضروري و ديگر وامها

5- تهيه ريز ناخالص و بيمه ساليانه قراردادهاو تنظيم نامه مربوطه جهت اخذ مفاصا حساب بيمه اشخاص حقيقي و حقوقي

6-تهيه وارائه صورت مالياتهاي تكليفي ساليانه اشخاص حقيقي و حقوقي

7- كنترل چكهاي صادر شده و تهيه اعلاميه بانكي آنها و ارسال به بانك

8-تهيه و مشاركت در تنظيم نامههاي اداري و گزارشات مربوط به سازمان مركزي ،دبرخانه خانه واحد استان و ساير سازمانها و ارگانها

 

 

 


تنظيم سندحسابداري شامل تنخواه ، فيشهاي واريزي دانشجويان شامل تمبر، جريمه كتاب ،‌ كارت كتابخانه ، تغذيه ، خوابگاه

-        تائيد فيشهاي واريزي دانشجويان بابت تمبر، جريمه كتاب ، كارت كتابخانه

-        بايگاني نمودن كليه قراردادها بااشخاص حقيقي وحقوقي

-        بايگاني نمودن كليه طرح هاي برون دانشگاهي ، قراردادهاي پژوهشي ، بورسيه

-        بايگاني نمودن پروندهاي وامهاي خريد مسكن ، تعميرات مسكن ، خودرو

-        بايگاني چكهاي مربوط به كليه قراردادها ، طرح هاي پژوهشي ، وام خريد مسكن ، وام ضروري ، وام خودروهيات علمي ،واعلام جهت ثبت حسابداري

-        عودت چكهاي مربوط به پيمانكاران ، كارمندان ، اعضاء هيات علمي بعدازاتمام قرارداد وتسويه وام

-        مغايرت گيري حسابهاي جاري 0105007966008و0216197871003همه ماهه

-        اسكن تراز ماهانه به سازمان مركزي

-     ارسال بك آپ اطلاعات مالي به سازمان مركزي (دريافت وپرداخت ، اموال ، حسابداري ، حقوق ودستمزد كاركنان ، حقوق ودستمزد هيات علمي )

 


 

shahreyari
 

احمد شهریاری

سمت : حسابدار

تلفن داخلي: 166