1-ثبت کلیه فیش های واریزی شهریه

2-ثبت فرمهای تخفیف شهریه پس ازتایید معاونت محترم اداری ومالی یاریاست محترم واحد

3-تهیه تراز مالی دانشجویان فارغ التحصیل،انصرافی،انتقالی واخراجی.ثبت خروج پرونده هادرسیستم پس ازتهیه تراز مالی وارسال آنان به امور فارغ التحصیلان

4-بررسی وپیگیری مشکلات احتمالی بوجودآمده درپرداخت های الکترونیکی شهریه

5-ثبت فرمهای مرخصی تحصیلی پس ازتایید اداره آموزش وواریز شهریه ثابت

6-تایید فرمهای معرفی به استادقبل ازامتحان وثبت نمره

7-پاسخ دادن به سئوالات مراجعه کنندگان(حضوری وتلفنی) درمورد شهریه ازنظر بدهی یا بستانکاری شهریه وغیرهومجاب كردن آنها

8-اخذچک یاسفته معادل هزینه انصراف ازدانشجویان متقاضی اخذ گواهی خروج ازکشور

9-بستن فایل دانشجویان بدهکار به امورشهریه

10- محاسبه و اعلام مبالغ شهریه دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی وبنیاد شهید وامورایثارگران درصورت درخواست دانشجو یا سازمان مربوطه

11-ثبت نام دانشجویان جدیدالورود درمهر وبهمن هرسال

12-تعریف شهریه براساس بخشنامه ارسالی ازسازمان مرکزی درسیستم

13-صدوراسناد حسابداری مربوطه

14-بررسي وتصحيح اشتباه واريزي دانشجويان بجاي شهريه به صندوق رفاه وبلعكس

15-واريزي وجه چكهاي برگشتي دانشجويان به حساب شهريه

normirad

نورمراد محمدی سومار

مسئول امور شهریه

شماره تلفن داخلی :167