کلیه وظایف مربوط به کارکنان اعم از ورود و خروج کارکنان ، ثبت مرخصی ، گزارش کارکرد ماهانه ، تهیه لیست مربوط به اضافه کار کارکنان ، گزارش مرخصی ماهانه ، تهیه لیست ایاب و ذهاب ، تهیه لیست کارایی ، تهیه لیست بن ها در فواصل مختلف ، تهیه نامه های مختلف مثل گواهی ضمانت و نامه جهت معرفی پرسنل به مراکز اداری مختلف ، جوابیه نامهای داخلی ، استان و سازمان مرکزی ، تغییر شیفت اعم از کارکنان و انتظامات ، تهیه لیست کارکرد حقوق ، ارتقاء گروه کارکنان ، بایگانی مدارک کارکنان در پرونده پرسنلی ، صدور حکم مأموریت ، تهیه لیستها و آمارهای مختلف از طرف استان و سازمان مرکزی ، صدور انواع حکمها (حق شیفت ، حق فنی ، حق تخصص مالی ، حق اولاد )

sadrنام ونام خانوادگی سید مجتبی صدر عاملی

سمت: رئیس اداره کارگزینی

تلفن داخلی : 135