فعالیتهای اموراداری

1-   نظارت و رسیدگی به تمامی امور پرسنلی ، حضور و غیاب ، کارکرد،احکام، پرداختی ها و .... تمامی کارکنان

2-نظارت و هماهنگی امور فضای سبز ، خدمات، سرویسهای ایاب و ذهاب ، زیراکس دانشجویی ، تمامی وسائط نقلیه،سوخت،مخابرات اداری،دبیرخانه مرکزی ، کارگزینی کارکنان ،تاکسی سرویس،برگزاری مراسمات مختلف،

3- نظارت و انجام تمامی امور مربوط به اشتراکات آب و برق و گاز و تلفن

khadivi

نام ونام خانوادگی :علی اصغر خدیوی

سمت:مدیر اموراداری

تلفن داخلی:122