azimi1

 

مدیرکل توسعه ومدیریت منابع

 مجید   عظیمی

دکتری حسابداری

رتبه علمی:استادیار

 

نظارت بر عملکرد حوزه های مختلف معاونت اداری ومالی، ایجاد فضای کاری مناسب به منظور اصلاح و ارتقای کمی و کیفی فعالیت حوزه های مختلف تحت نظارت

  1. همکاری در تهیه وتنظیم بودجه ،پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها
  2. سازماندهی فعالیتهای مدیریتهای زیر مجموعه وتقسیم کار بین آنان
  3. نظارت برتهیه وتنظیم ترازنامه سالیانه
  4. ابلاغ دستورالعملها وبخشنامه ها وضوابط مربوط به اموراداری ومالی
  5. همكاري باهيئت رئيسه  دانشگاه براي اجراي هر چه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه
  6. تامين منابع انساني و اجراي آئين نامه ها و ضوابط استخدامي
  7. صدور احكام كارگزيني كاركنان اداري
  8. اجراي طرح هاي مصوب مربوط به رفاه عمومي كاركنان
  9. تهيه وسائل و مايحتاج واحد دانشگاهي
  10. اداره امورنقليه و سرويس اياب و ذهاب