دکترای تخصصی      
گرایش پذیرش دانلود   دانلود
مهندسی برق-مخابرات زن ومرد سرفصل   برنامه ترمی 
 مکانیک - تبدیل انرژی زن ومرد سرفصل   برنامه ترمی 
شیمی -تجزیه زن ومرد سرفصل   برنامه ترمی