تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97

انتخاب واحد

مقطع

زمان ثبت نام

دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی و کاردانی

    از ساعت 8:30 روزدوشنبه  97/11/8

لغایت ساعت 24 روز پنجشنبه 97/11/11

 حذف و

اضا فه

دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی و کاردانی

    از ساعت 8:30 روزیکشنبه  97/11/28

لغایت ساعت 24 روزسه شنبه  97/11/30


        شروع کلاسها (نظری وعملی ) : 13بهمن ماه 97

        پایان کلاسها : 23 خردادماه 98

        امتحانات عملی :  19  الی   23 خردادماه 98

       امتحانات نظری :  25 خرداد الی 6 تیرماه 98  

      تذکرات :

   1  - دانشجويان موظف به رعايت قوانين آموزشي ( پیشنیاز ، هم نیاز ، سقف واحد و... ) مي باشند .

   2- باتوجه به اینکه بعد از زمان انتخاب واحد امکان دارد در بعضی از دروس ارائه شده تغییراتی ایجاد گردد ( اضافه یا حذف دروس ) لذا جهت اطلاع از آخرین وضعیت

    دروس و تثبیت نهائی آن در حذف و اضافه شرکت نمائید .

   3- غیبت بیش از3/16درهرقسمت درس منجربه حذف درس خواهدشد.