دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول 97-96

تقویم آموزشی نیمسال اول 97-96

 

انتخاب واحد

مقطع

زمان ثبت نام

دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی و کاردانی

    از ساعت 8:30 روزدوشنبه 96/6/20

لغایت ساعت 24 روز چهارشنبه  96/6/22

 حذف و

اضا فه

دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی و کاردانی

    از ساعت 8:30 روز سه شنبه96/7/11

لغایت ساعت 24 روزپنج شنبه96/7/13


        شروع کلاسها (نظری وعملی ) : 25شهریور ماه 96

        پایان کلاسها : 14 دی ماه 96

        امتحانات عملی :  9 الی  14 دی ماه 96

       امتحانات نظری :  16 الی 28 دی ماه 96

      تذکرات :

   1  - دانشجويان موظف به رعايت قوانين آموزشي ( پیشنیاز ، هم نیاز ، سقف واحد و... ) مي باشند .

   2- باتوجه به اینکه بعد از زمان انتخاب واحد امکان دارد در بعضی از دروس ارائه شده تغییراتی ایجاد گردد ( اضافه یا حذف دروس ) لذا جهت اطلاع از آخرین وضعیت

    دروس و تثبیت نهائی آن در حذف و اضافه شرکت نمائید .

   3- غیبت بیش از16/3درهرقسمت درس منجربه حذف درس خواهدشد.

 

تقویم آموزشی دوره تابستان 96-95

 

 

انتخاب واحد

زمان ثبت نام

ساعت 8:30 الی   8 صبح روز بعد
یکشنبه 96/4/18 

کلیه مقاطع ، کلیه رشته ها و ورودی ها

دو شنبه 96/4/19 کلیه مقاطع ، کلیه رشته ها و ورودی ها
سه شنبه 96/4/20 انتخاب واحد باتاخیر(کلیه رشته ها و ورودی ها)

 

حذف واضافه    

 

پنج شنبه        96/4/22

 

کلیه مقاطع ، کلیه رشته ها و ورودی ها  

  

   شروع کلاسها:   (نظری وعملی )    24 تیر ماه 96

     پایان کلاسها :   2 شهریور ماه 96

    امتحانات :   5 شهریورماه الی 9 شهریور ماه 96

تذکرات :

1- دانشجويان موظف به رعايت قوانين آموزشي ( پیشنیاز ، هم نیاز ، سقف واحد و... ) مي باشند .

2- باتوجه به اینکه بعد از زمان انتخاب واحد امکان دارد در بعضی از دروس ارائه شده تغییراتی ایجاد گردد ( اضافه یا حذف دروس ) لذا جهت اطلاع از آخرین وضعیت دروس و تثبیت نهائی آن در حذف و اضافه شرکت نمائید .