تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97

انتخاب واحد

مقطع

زمان ثبت نام

دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی و کاردانی

    از ساعت 8:30 روزیکشنبه  97/6/18

لغایت ساعت 24 روز چهارشنبه 97/6/21

 حذف و

اضا فه

دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی و کاردانی

    از ساعت 8:30 روز دوشنبه  97/7/9  

لغایت ساعت 24 روزپنج شنبه  97/7/12


        شروع کلاسها (نظری وعملی ) : 24 شهریورماه 97

        پایان کلاسها : 13 دیماه 97

        امتحانات عملی :  9  الی   13 دیماه 97

       امتحانات نظری :  16  الی 27  دیماه 97   (بجز روز شنبه)

      تذکرات :

   1  - دانشجويان موظف به رعايت قوانين آموزشي ( پیشنیاز ، هم نیاز ، سقف واحد و... ) مي باشند .

   2- باتوجه به اینکه بعد از زمان انتخاب واحد امکان دارد در بعضی از دروس ارائه شده تغییراتی ایجاد گردد ( اضافه یا حذف دروس ) لذا جهت اطلاع از آخرین وضعیت

    دروس و تثبیت نهائی آن در حذف و اضافه شرکت نمائید .

   3- غیبت بیش از3/16درهرقسمت درس منجربه حذف درس خواهدشد.