فرمهای کارشناسی ارشد

(تاریخ بروزرسانی 98/8/21)

ردیف عنوان
1

مراحله اداری تهیه وتصویب پروپوزال دانشجویان ارشد

2 مراحل پروپوزال (پروپوزال طرح پایان نامه)
3  راهنمای نگارش پایان نامه
4 تهیه فرم های آمادگی دفاع
5  مراحل پس از دفاع
6  درجه بندی نمره پایان نامه
7 فرم تحویل نسخه پایان نامه کارشناسی ارشد
8  فرم ثبت وتوصیف پایان نامه
9  تعهد اصالت رساله یا پایان نامه

 

فرمهای لیست زیر مربوط به قبل  میباشد

مرحله اول-پروپزال
  روند اجرای پایان نامه های کارشناسی ارشد   دانلود فایلpdf 
تفاهم نامه آموزشی با استاد راهنمای خارج از دانشگاه  دانلود فابل Word  دانلود فایلpdf
فرم اعلام اطلاع از عدم وجود ظرفيت  دانلود فابل Word دانلود فایلpdf
فرم شماره 1-الف پروپزال (طرح تحقیق) کارشناسی ارشد  دانلود فابل Word دانلود فایلpdf
فرم شماره 1-ب تاییدات پروپزال (طرح تحقیق) کارشناسی ارشد  دانلود فابل Word دانلود فایلpdf
فرم تعیین استاد راهنما   دانلود فایل pdf
مرحله دوم- نگارش پایان نامه
  نحوه نگارش  دانلود فابل Word  دانلود فایلpdf
  تعهد اصالت پایان نامه  دانلود فابل Word   دانلود فایلpdf
   تاييدیه هیات داوران  دانلود فابل Word     دانلود فایلpdf
Besmellah  دانلود فابل Word     دانلود فایلpdf
نمونه صفحه اول هر فصل از پایان نامه   دانلود فایلpdf 
  گزارش پیشرفت پایان نامه-فرم3  دانلود فابل Word دانلود فایل pdf
مرحله سوم-دفاع
اطلاعیه جلسه دفاع (دانشجو قبل از برگزاری جلسه دفاع ملزم به نصب این فرم در تابلو اعلانات میباشد دانلود فابل Word  دانلود فایلpdf
فرم اعلام آمادگی دفاع فرم شماره 4 دانلود فابل Word دانلود فایلpdf
فرم تایید انجام اصلاحات در پایان نامه فرم شماره 4-ب دانلود فابل Word   دانلود فایلpdf
مرحله چهارم-پس از دفاع
فرم انصراف از نمره مقاله  دانلود فابل Word دانلود فایلpdf
فرم تعيين ارزش مقاله و نمره نهايي پايان نامه کارشناسي ارشد  دانلود فابل Word    دانلود فایلpdf
فرم تحویل نسخ پایان نامه  دانلود فابل Word دانلود فایلpdf