نام و نام خانوادگی

رشته

روز و تاریخ

ساعت

استاد راهنما

استاد مشاور

استادان داور

توضیحات

ایوب راکم یار

تبدیل

چهارشنبه 96/6/15

8:30

غفوری

آذری- ابراهیمی

 

عبدالصالح رحیمی

تبدیل

چهارشنبه 96/6/15

9:30

آذری

عابدی

غفوری

علی کمالی

انرژی تجدید پذیر

چهارشنبه 96/6/15

10

غفوری

ابراهیمی

غوثی

سید محمود حیدریه

شناسایی انتخاب مواد

چهارشنبه 96/6/15

11

ناظمی

کیوانفرد

غوثی

سجاد آرویش      

جوشکاری

چهارشنبه 96/6/15

12

ناظمی

رزازی

غوثی

 

مسعود شیرازی

جوشکاری

پنجشنبه

96/6/16

9

خانزاده

سعادت

رزازی

مجید ملکیان

مخابرات

پنجشنبه

96/6/16

9

امامی

عشوریان

اسفندیاری

احسان الدین رحیمی

مکاترونیک

پنجشنبه

96/6/16

10

دانشمند

-----

زارع اسفندیاری


مهرداد کیانی

مکاترونیک

پنجشنبه

96/6/16

10

ابراهیمی

امامی

ناظمی

میکائیل احمدی

مخابرات

پنجشنبه

96/6/16

11

عشوریان

مصری نژاد

اسفندیاری

صادق خسروی

جوشکاری

پنجشنبه

96/6/16

11

رزازی

خانزاده

ناظمی


علی کاظمی

تبدیل

پنجشنبه

96/6/16

12

فرید زاده

اصغری

دانشمند


سید علی هاشمی پور جغدانی

برق قدرت

دوشنبه

96/6/20

 

9

شریفیان

زارع

زائری

سامان احمد خسروی

مکاترونیک

دوشنبه

96/6/20

 

9

بهرامی نژاد

عظیمی فر

قهرایی

محمد کفاش

تبدیل

دوشنبه

96/6/20

 

10

عظیمی فر

عطایی

رزازی

مصطفی شمسی

مکاترونیک

دوشنبه

96/6/20

10

زائری

بهرامی نژاد عشوریان

جعفر صادقیان متولی

مکاترونیک

دوشنبه

96/6/20

11

عطایی

غفوری

زائری

محمد رضا شکرچیان

مکاترونیک

دوشنبه

96/6/20

12

قهرایی

عظیمی فر

زائری

مهدی توکلی افجدی

مکاترونیک

دوشنبه

96/6/20

13

عظیمی فر

بهرامی نژاد

زائری

حمید صانعی

مکاترونیک

پنجشنبه

96/6/23

10

حاجیان

نوروزی زارع

احمد باصفا

مخابرات

پنجشنبه

96/6/23

10

هاشمی

مصری نژاد - عشوریان

علی مخلص

مکاترونیک

پنجشنبه

96/6/23

11

جانوسپاه

بهرامی نژاد- مصری نژاد

سید جواد حداد سی سخت

تبدیل انرژی

پنجشنبه

96/6/23

13

فرید زاده

دانشمند

غفوری