نام و نام خانوادگی رشته روز و تاریخ ساعت استاد راهنما استاد مشاور استادان داور استاد ناظر
آرش رستمی مکاترونیک دوشنبه 95/11/25 9 فرزانه زائری غفوری ٭
محمد کامرانی مکاترونیک دوشنبه 95/11/25 10 عظیمی فر بهرامی نژاد عشوریان ٭
ایوب کریمی مخابرات نوری سه شنبه 95/11/26
11 توکلی عشوریان مصری نژاد ٭
محسن حق شناس مکاترونیک سه شنبه 95/11/26
13 عشوریان زائری مصری نژاد ٭
یوسف کمالی ساخت و تولید

چهارشنبه

95/11/27

9 قهرایی فرداد آذری ٭
امید امیری ساخت و تولید

چهارشنبه

95/11/27

10 قهرایی نجفیان آذری ٭
رضا صالحی لنجی ساخت و تولید

چهارشنبه

95/11/27

11 اسفندیاری فرداد قهرایی ٭
امید حسینی فرادنبه ساخت و تولید

چهارشنبه

95/11/27

12 قهرایی حجتی آذری ٭
اویس ملکانی نژاد مکاترونیک

چهارشنبه

95/11/27

13 اسفندیاری زائری بهرامی نزاد ٭
محمد خلیلی پرور جوشکاری

چهارشنبه

95/11/27

15 سعادت خانزاده ناظمی ٭
امین آقاجانی مکاترونیک

چهارشنبه

95/11/27

15 قهرایی   آذری - زارع

٭

رسول مردانی مکانیک پنجشنبه 95/11/28
9 عطایی ابراهیمی غفوری  
امیر نوفل مکاترونیک پنجشنبه 95/11/28 9 جانوسپاه   عشوریان اسفندیاری  
داود اتابک مکانیک پنجشنبه 95/11/28 10 پسندیده فرد آذری غفوری ٭
روجا فریدونی مکاترونیک پنجشنبه 95/11/28 10 ابراهیمی امامی اسفندیاری  
جواد کبیری مخابرات پنجشنبه 95/11/28 10 مصری نژاد   عشوریان بهرامی نژاد  
جواد جباری تبدیل انرژی پنجشنبه 95/11/28 10:45 بنی اسدی دانشمند قهرایی  
الناز شهبازی مخابرات پنجشنبه 95/11/28 11 هاشمی امامی عشوریان  
امید جهانگرد مکاترونیک پنجشنبه 95/11/28 12 ابراهیمی امامی بهرامی نژاد  
محمد رضا احمدی اصفهانی تبدیل انرژی پنجشنبه 95/11/28 12:45 بنی اسدی قهرایی غفوری  
پریسا علی نژاد مخابرات پنجشنبه 95/11/28 13 مصری نژاد امامی عشوریان  
امیر افرند قدرت پنجشنبه 95/11/28 14 زارع اسفندیاری مصری نژاد  
رامین رامتین مکاترونیک پنجشنبه 95/11/28 14 عظیمی فر زائری امامی  
مهدی جعفری مکاترونیک پنجشنبه 95/11/28 15 رجبی زارع اسفندیاری  
سید حسن ضعفا لنجی مخابرات پنجشنبه 95/11/28 15 عشوریان مصری نژاد بهرامی نژاد  
رحیم زرافشانی مکاترونیک پنجشنبه 95/11/28 15 عظیمی فر زائری امامی  
پیمان امینی تبدیل انرژی پنجشنبه 95/11/28 15:30 رئیس زاده   غفوری دانشمند  
علی صفری ساخت و تولید پنجشنبه 95/11/28 16 قهرائی سعادت غفوری عظیمی فر