وظایف و مسئولیت :

*دریافت اطلاعات مربوط به روزهای همکاری اساتید حق التدریس و تمام وقت از طریق جمع آوری فرم مربوطه

* همکاری با مدیرگروه در زمینه تهیه اطلاعات     پایه و مبنا جهت برنامه ریزی که از طریق نیازسنجی بدست آمده

               * ثبت اطلاعات مربوط به تعریف درس در سیستم جامع (ساعت برگزاری / واحد / / تاریخ امتحان ) حداقل یکماه قبل از انتخاب واحد

*راهنمایی و مشاوره به دانشجویان در زمینه انتخاب واحد درسی

* تعریف رشته های تحصیلی واحد درسیستم جامع از حیث ( دروس اصلی ، عمومی ، تخصصی ، همنیاز و پیشنیاز)

* کنترل نهایی دروس و اطمینان از صحت و ثبت اطلاعات مربوط به واحد عملی و نظری / ساعات ارائه درس قبل از انتخاب واحد

* کنترل ظرفیت دروس درایام انتخاب واحد و بازخورد به مدیران گروههای مربوطه

* همکاری با مدیر گروه در زمینه کنترل و بررسی ظرفیت کلاسهای آموزشی بعداز اتمام زمان حذف و اضافه

* پاسخگویی به درخواست کتبی دانشجویان ( ترم آخر و مشروط ) در خصوص رفع همنیاز ، پیشنیاز دروس و سقف واحد

* تهیه فرم معادلسازی و معافیت از اخذ درس برای دانشجویانیکه مطابق بخشنامه سازمان دروس مربوطه را قبلاً گذرانده اند

* رسیدگی تقاضای دانشجویان متقاضی اخذ درس بصورت معرفی به استاد و انجام کامل فرایند این کار

*بررسی و کنترل پرونده دانشجویان فارغ التحصیل از نظر( تعداد و نوع دروس گذرانده شده ) و ارجاع به مدیر گروه مربوطه

* تهیه و تنظیم جدول دروس هر رشته     تحصیلی ( سیلابس رشته با تاکید بر سرفصل مصوب وزارت علوم )

* تهیه و توزیع فرم تعیین گرایش تحصیلی دانشجویان

* مراقبت برحسن انجام مقررات و آیین نامه های آموزشی سازمان

* همکاری با مدیر گروه مربوطه در زمینه برگزازی منظم جلسات گروه و پیگیری اجرای مصوبات گروه

* پاسخگویی به ارباب رجوع

   * سایر انجام امور به تشخیص و ارجاع مقام مافوق

boshehry 850099792

نام ونام خانوادگی:علیرضا بوشهری

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سمت:کارشناس برنامه ریزی گروه برق و کامپیوتر    

تلفن داخلی: 263