وظایف و مسئولیت ها

 • مطالعه و برنامه ریزی در راستای سیاست های کلی آموزش دانشگاه
 • برنامه ریزی و تلاش در جهت دستیابی به استاندارد های مطلوب آموزشی
 • ایجادهماهنگی و تعامل درگروههای آموزشی در زمینه های مختلف آموزشی و برنامه ریزی
 • همکاری و نظارت در زمینه تدوین برنامه های آموزشی گروهها باتکیه برمقررات و آئین نامه های سازمان مرکزی دانشگاه
 • نظارت درزمینه تدوین برنامه آموزشی گروهها با تاکید برتکمیل ساعات موظف تدریس هفتگی اعضاء هیات علمی
 • برنامه ریزی و تلاش در جهت ارتقای کیفی آموزش های عملی ( کارگاه آزمایشگاه ) و همکاری مدیران گروههای آموزشی
 • مطالعه و برنامه ریزی در زمینه گسترش کمی و کیفی امکانات کمک آموزشی
 • نظارت و کنترل مستمربرنحوه حضور و غیاب اساتید و چگونگی تشکیل و اداره کلاس های درسی
 • برنامه ریزی در جهت تقویت پتانسیل های دانشگاه و تلاش در جهت رشد کمی دانشجو با همکاری سایر حوزه های واحد
 • برنامه ریزی صحیح و هدفنمند در زمینه توسعه و گسترش رشته های تحصیلی دانشگاه
 • مطالعه و برنامه ریزی دقیق در زمینه جذب و استخدام هیات علمی مورد نیاز تا رسیدن به نسبت مطلوب استاد به دانشجو
 • نیازسنجی و همکاری درزمینه تهیه و تدوین تقویم برنامه آموزش ضمن خدمت اعضاء هیات علمی
 • برنامه ریزی و همکاری با مسئولین ذیربط ، درزمینه تسهیل فرایندهای آموزشی
 • مراقبت و نظارت برحسن اجرای دقیق مقررات و آئین نامه های آموزشی سازمان مرکزی دانشگاه
 • انجام سایرامور مربوطه به تشخیص و ارجاع مقام مافوق
 • پاسخگویی به دانشجویان و تکریم ارباب رجوع

 


 

sol

  نام ونام خانوادگی: فریدون سلیمانپور

  سمت مدیر برنامه ریزی آموزشی

  تلفن داخلی:120