بدین وسیله به استحضار می رساند که طبق بخشنامه شماره 70/24432 مورخ 1396/4/27 ، دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد در ترم جاری طبق تقویم آموزشی بوده و تا 1396/6/25 مجاز می باشد.