قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به  اطلاعیه امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

واریز هرگونه  وجهی به حساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی  ازطریق عابر بانک ممنوع می باشد ودانشجویان می توانند بصورت(الکترونیکی) اینترنتی یا از طریق بانک( فیش بانکی) نسبت به واریز مبلغ به حساب دانشگاه  اقدام نمایند